درباره پوهنتون طبی کابل

درباره پوهنتون طبی کابل

عمومیات

  نام موسسه:پوهنتون طبی کابل

  آدرس:جمال مینه

  شمارۀ تیلفون: 0202500327

  ایمیل آدرس:info@kmu.edu.af

  ویب سایت:www.kmu.edu.af   

  تاریخ تأسیس موسسه:سال1311هـ ش

  زبان تدریس : دری                                    

  تاریخ شمولیت اولین گروپ محصلان درین موسسه تحصیلی درسال1311هـ ش

 تاریخ اعطای اولین سندتحصیلی توسط این موسسه درسال1317هـ ش

خلاصه سیر تاریخی پوهنتون طبی کابل 

  • درسال1311هجری شمسی منحیث اولین نهاد تحصیلات عالی درکشوربه سویه پوهنحی تأسیس شد.
  • درسال 1359هجری شمسی انستیتوت تحت نام انستیتوت دولتی طب کابل ابوعلی ابن سیناکه شامل فاکولته های طب معالجوی،طب اطفال وستوماتولوژی بود،ارتقاء نمود.
  • درسال1383هـ ش باتکمیل معیارات لازم به پوهنتون ارتقاء کرد.
  • فاکولتۀ نرسنگ درسال 1385هـ ش درچوکات پوهنتون طبی کابل ایجادشد.
  • درسال 1389هـ ش فاکولتۀ صحت عامه بنابرنیازجامعه تاسیس شد.
  • فاکولتۀ علوم متمم صحی درسال1391هـ ش بادرنظرداشت نیازمندی های مبرم کشورباایجاددیپارتمنت های فارغ درچوکات پوهنتون تاسیس شد،که فعلاًدیپارتمنت های تکنالوژی طبی وانستیزی محصل پذیرفته وفعال می باشد.
بیشتر

اخبار

بیشتر