اطلاعیه

 امتحان تخصص : امتحان شمولیت به پروگرام تخصص در شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل برای سال 1395 شامل بخش های جراحی عمومی ،جراحی اعصاب ، انستیزی ، گوش وگلو ، یورولوژی ، داخله عمومی ، داخله اطفال ، عقلی وعصبی ، جلدی و چشم به روز دوشنبه تاریخ 18 حوت 1394 ساعت 9 بجه قبل از ظهر در تالار پوهنتون طبی کابل اخذ میگردد.

دوکتوران واجد شرایط میتوانند از 22 جدی الی 15 حوت 1394 بایک کاپی دیپلوم ، تذکره تابعیت وهم چنان دوقطعه عکس به ریاست انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون طبی کابل غرض ثبت نام مراجعه نمایند.