آیا تخمین های رسمی در قبال نفوس افغانستان با هم تطابق دارند؟

آیا تخمین های رسمی در قبال نفوس افغانستان با هم تطابق دارند؟

درمورد تطابق وعدم تطابق تخمین های رسمی در قبال نفوس افغانستان  مقاله تحقیقی توسط پوهاند داکتردانش درپوهنتون طبی کابل انجام یافته که  گزارش آن درمجالسی درپوهنتون طبی کابل و وزارت  تحصیلات عالی قبلاً ارائه  گردیده است که خلاصه آن قرار ذیل است.

خلاصه

داشتن یک تخمین معتبر در مورد  نفوس کشور برای عرضة خدمات منجمله بخش صحت عنصر ضروری بشمار می رود. ادارات مختلفه حکومتی در قبال نفوس کلی کشور و یا بخش های آن  تخمین های را ارئه مینمایند. ولی آیا  این تخمین ها ولو با خطاء اندکی با هم تطابق دارند یا نه ، سوال این تحقیق را تشکیل میدهد. درین تحقیق اسناد و گزارش سروی های متعددی که توسط وزارت های صحت عامه و معارف وریاست احصائیه مرکزی  ویا موسسات مختلفه داخلی و خارجی به نشر رسیده است جمع آوری و مطالعه گردید.  متعاقباً  ارقام  پیرامون نفوس کل کشور،  نفوس جمعیت متعلمین مکاتب معارف و  جمعیت اطفال زیر سن پنج سال  جمع آوری  و با استفاده از  میزان توزیع سنی نفوس به حیث مقیاس،  مورد تحلیل قرار گرفته است .با وصف نداشتن توقع از تطابق تام این ارقام  به نسبت تخمینی بودن آنها، معلوم نبودن دقیق عمر اشخاص و  دقیق نبودن تام  مقیاس این مطالعه  (میزان گروپ های سنی) تفاوت های بزرگ، غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه  میان ارقام ارائه شده وزارت های صحت عامه و معارف و  ریاست احصائیه مرکزی  دریافت شد. از میان احتمالات که مورد مطالعه قرار گرفت سه احتمال  ذیل بیشتر جالب توجه اند : یا نفوس کشور بیشتر از 41 میلیون  است  در حالیکه احصائیه مرکزی آنرا  28.6  میلیون اعلان نموده است ( بیشتر از 30 فیصد تفاوت) یا بیشتر از سه میلیون طفل در واکسیناسیون ( بیشتر از 60 فیصد تفاوت) و بیشتر از چهار میلیون شاگرد در مکاتب ( بیشتر از 55 فیصد تفاوت)  اضافه تر گزارش شده  است، و یا اینکه همه گزارشات تخمینی در مورد نفوس  فاقد اعتبار اند.