اخلاق طبابت و صحت

اخلاق طبابت و صحت

بر طبیب لازم است که در کار خود مخلص بوده وآراسته به مکارم اخلاق باشد، به استادان خود احترام نماید و از کتمان علم خود داری نماید، از سعی و تلاش دیگران  قدر دانی کرده ودر مورد آن خود را به نادانی نزند.

همین طور بر وی لازم و حتمی است که در رعایت صحت خود، حق جسم خویش و شکل ظاهری خود بطور عموم به دیگران الگو و سر مشق باشد، و از تماما چیز هاییکه سبب بی احترامی مسلک در داخل ویا خارج از محل وظیفه میگردد جداً اجتناب نماید.