اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان بست های اداری
اعلانات...
Feb 14, 2016 -
شمولیت درکادرعلمی پوهنتون طبی
شمولیت در کادر علمی پوهنتون علوم طبی کابل! اعلان کاریابی برای بار اول پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر ، ماسترو MD به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنحُي ستوماتولوژی ديپارتمنت گوش وگلـو بست...
May 23, 2015 May 23, 2015