شمولیت درکادرعلمی پوهنتون طبی

شمولیت در کادر علمی پوهنتون طبی!

اعلان کاریابی برای بار اول

 پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1.  پوهنحُي صحـت عامــه ديــــــپارتمنت اداره صحـت عامـه  بست (1) بست بــــــراي ســال 1396 بار اول.
 2.  پوهنحُي طب معالجی ديپارتمنت السنه خارجی  بست (1) بست بـــراي سال 1396 بار اول
 3.  پوهنحُي طب معالجی ديپارتمنت ا ناتومی بست (1) بست بـــراي سال 1396 بار اول
 4.  پوهنحُي طب معالجی ديپارتمنت جراحی بطن بست (1) بست بـــراي سال 1396 بار اول
 5.  پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت جراحی ستوماتولوژی بست (1) بست براي سال 1396 باراول
 6.  پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت اندوکرنیولوژی بست (2) بست براي سال 1396 باراول
 7.  کمونتی کالج پوهنحُی علوم متمم صحی بست (3) بست بــــراي سال 1396 بـــــار اول .
 8.  پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت فـزیولوژی بست (1) بست براي سال 1396 بار اول
 9.  پوهنحُي نرسنگ ديپـــــــارتمنت کیمیا بست (1) بست براي سال 1396 بار اول
 10.  پوهنحُي نرسنـــــگ  ديپــــــارتمنت مهارت های نرسنگ بست (2 ) بست بـــراي ســـال 1396 با ر اول
 11. پوهنحُي نرسنگ ديپـــــــارتمنت قابلگی بست (1) بست براي سال 1396 بار اول

 متقاضيان ازتاريخ 1396/2/6 الی  3/6 /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به  معاونیت علمی پوهنتون طبی تسليم نمايند

-----------------------------------------------------------------------------------------

اعلان کاریابی برای بار چهارم

 پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای بار چهارم در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1.  پوهنحُي طب معـــــا لجي ديــــــپارتمنت چشــــــــم تعــداد بست(1) بست بــــــراي ســال 1396 بار چهارم.
 2.  پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت تكنــــالــوژي طبي تعــداد بست(1) بست براي سال 1396 بار چهارم
 3.  پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت عـــقلي وعصبي تعــداد بست(1) بست بـــراي سال 1396 بار چهارم
 4. پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت مايكــــروبيولوژي تعــداد بست(1) بست براي سال 1396 بارچهارم
 5.  پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت پريودونتولوژي تعــداد بست(1) بست بــــراي سال 1396 بـــــارچهارم.
 6. پوهنحُي نرسنـــــگ  ديپــــــارتمنت نرســــــنك كلينكي تعــداد بست(1) بست بـــراي ســـال 1396 با ر چهارم
 7.  پوهنحُي نرسنگ ديپـــــــارتمنت مــــــراقبتهـــــاي جـــــــدي تعــداد بست(1) بست براي سال 1396 بارچهارم

 متقاضيان ازتاريخ 1396/2/6 الی  3/6 /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به  معاونیت علمی پوهنتون طبی تسليم نمايند

-----------------------------------------------------------------------------------------

اعلان کاریابی برای بار سوم

پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای بار سوم در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1.   پوهنحُی طب معالجي دیپارتمنت داخله قلبي وعائي وهضمي تعــداد بست (1) بست برای سال 1396 بار سوم
 2.  پوهنحُی طب معالجي دیپارتمنت توبر كلوز وانتا ني تعــداد بست(3) بست برای سـال 1395بار سوم
 3. پوهنحُي طب معالجي ديپارتمنت جلدي تعــداد بست(1) بست براي ســـال 1396 بار سوم.
 4.  پوهنحُي طب معالجي ديپارتمنت جراحي عاجل تعــداد بست (1) بست براي سال 1396 بار سوم
 5.  پوهنحُي طب معالجي ي ديپارتمنت اناتومي تعــداد بست(1) بست براي سال 1396 بارسوم
 6.  پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت اندوكرنيولوژي تعــداد بست(3) بست بــــراي سال 1396 سوم.
 7. پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت جراحي ستوماتولوژي تعــداد بست(1) بست براي ســــــال 1396 با رسوم
 8.  پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت  طب عدلي تعــداد بست(1) بست براي ســــــال 1396 با رسوم
 9.  پوهنحُي ستوماتولوژي ديپارتمنت جراحي اعصاب تعــداد بست (1) بست براي سال 1396 بارسوم
 10.  پوهنحُي صحت عامه ديپــــــارتمنت داخله قلبي وتنفسي تعــداد بست(1) بست براي ســـال 1396 با رسوم
 11.  پوهنحُي صحت عامه ديپارتمنت جراحي بطني تعــداد بست (2) بست براي سال 1396 بار سوم
 12.  پوهنحُي صحت عامه ديپارتمنت صحت صحت محيطي تعــداد بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـــــارسوم.
 13.  پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت هستولوژي تعــداد بست (2) بست براي ســــــال 1396 با ر سوم
 14.  پوهنحُي علوم متمم صحي ديپــــــارتمنت بيوشمي تعــداد بست (1) بست براي ســـال 1396 با رسوم
 15.  پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت تكنا لوژي طبي تعــداد بست (1) بست بــــراي سال 1396 بـارسوم.
 16.  پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت قابلگي تعــداد بست (1) بست براي ســــــال 1396 با رسوم
 17.  پوهنحُي نرسنگ ديپــــــارتمنت صحت جامعه تعــداد بست (1) بست براي ســـال 1396 با ر سوم
 18.  پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت مراقبتهاي جدي تعــداد بست (1) بست براي سال 1396 بار سوم
 19.  پوهنحُي نرسنگ ديپارتمنت فزيك تعــداد بست (1) براي سال 1396 بارسوم

 متقاضيان ازتاريخ 1396/2/6 الی  3/6 /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به معاونیت علمی پوهنتون طبی تسليم نمايند

-----------------------------------------------------------------------------------------

اعلان کاریابی برای بار دوم

 پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای بار دوم در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1.  پوهنحُي علوم متمم صحي ديپــــارتمنت  تكنالوژي طبي تعــداد بست (1) بست براي ســـال 1396 بار دوم .

 2.  پوهنحُي علوم متمم صحي ديپــــــــارتمنت انستيزي تعــداد بست (1) بست بــــراي ســــــال 1396 با ر دوم.

 متقاضيان ازتاريخ 1396/2/6 الی  3/6 /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به  معاونیت علمی پوهنتون طبی تسليم نمايند

-----------------------------------------------------------------------------------------

اعلان کاریابی برای بار دوم

 پوهنتون طبی کابل در سال 1396 برای بار دوم در رشته های ذيل به سويه داکتر و ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 1. پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت را ديولوژي تعــداد بست ( 1 ) براي سال 1396 بار دوم

 2.  پوهنحُي علوم متمم صحي ديپارتمنت كمپيوتر تعــداد بست ( 1 ) براي ســــــال 1396 بار دوم

 متقاضيان ازتاريخ 1396/2/6 الی  3/6 /1395  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون طبی کابل، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به  معاونیت علمی پوهنتون طبی تسليم نمايند