اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل

اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل

ریاست پوهنتون طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا  در پروسه داوطلبی باز 15 قلم تجهیزات کمپیوتری و الکترونیکی ضرورت شعبات اداری و شفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی 1396- 2-4 از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون طبی کابل در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه فوق را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد یا تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز تعیین شده مندرج در شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر در معاونیت مالی و اداری پوهنتون طبی کابل دایر می گردد.

با احترام

پوهاند شمس الرحیم "رحیم" 

معاون مالی و اداری پوهنتون طبی کابل