اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل

اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل

ریاست پوهنتون طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا  در پروسه داوطلبی باز سه لات اجناس ( لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی و لات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری) ضرورت پوهنتون طبی کابل و شفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی 1396- 2-3 از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون طبی کابل در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه فوق را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد یا تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز تعیین شده مندرج در شرطنامه ساعت 10:00 قبل از ظهر در معاونیت مالی و اداری پوهنتون طبی کابل دایر می گردد.

با احترام

پوهاند شمس الرحیم "رحیم" 

معاون مالی و اداری پوهنتون طبی کابل