اطلاعیه امتحان شمولیت به پروگرام تخصص در شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل