ملاقات با هیآت دانشکده تغذی دانشگاه پزشکی تهران

ملاقات با هیآت دانشکده تغذی دانشگاه پزشکی تهران

جلسه با اشتراک محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا "ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، محترم معاون علمی، محترم معاون امور محصلان، محترم معاون مالی واداری، روئسای پوهنحی ها و تعداد از اساتید با آقای دوکتور ساعدی استاد دانشکده تغذی دانشگاه پزشکی تهران و هیات معیتی شان در دفتر ریاست پوهنتون علوم طبی کابل تدویر یافت.

در نخست محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل تشریف آوری مهمانان را خوش آمدید گفته روی موضوعات پروگرام ماستری، Ph.D، تحقیق و سه تن کاندید دیپارتمنت تغذی پوهنحی صحت عامه جهت بورس ماستری به دانشکده تغذی دانشگاه پزشکی تهران تبادل نظر و بحث های همه جانبه صورت  گرفت که جانب هیات متذکره وعده همکاری نمودند.

در اخیر جلسه رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مجلس را جمع بندی نموده و از مهمانان قدر دانی واظهار سپاس نموده و تداوم مساعدت های پوهنتون متذکره را در بخش های اکادمیک با پوهنتون علوم طبی کابل خواستار گردیدند.

مورخ24/5/1396