تعویض چوکی ها، رنگمالی و نصب گروپ های جدید در اتاق های لکچر

تعویض چوکی ها، رنگمالی و نصب گروپ های جدید در اتاق های لکچر

 به سلسله تفاهمات قبلی با موسسه تیکا کشور ترکیه و پوهنتون علوم طبی کابل، اتاق های لکچر پوهنتون علوم طبی کابل به شکل اساسی تحت ترمیم، رنگمالی، نصب گروپ های جدید و نصب چوکی های جدید از مساعدت های کشور ترکیه میباشد، چوکی های قبلی به اثر استفاده زیاد قسماً تخریب و غیر قابل استفاده بودند که این خود یک گام دیگر در قبال سایر فعالیت های پوهنتون به شمار رفته و زمینه بهتر و خوبتر را با تسهیلات جدید در زمینه آموزش برای محصلین ایجاد می نماید

اسد سال 1396