انتقال پوهنحی نرسنگ و قابلگی و پوهنحی علوم متمم صحی به تعمیر جدید پوهنحی نرسنگ

انتقال پوهنحی نرسنگ و قابلگی و پوهنحی علوم متمم صحی به تعمیر جدید پوهنحی نرسنگ

قبلاً پوهنحی های متذکره با ریاست ها، دفاتر اداری و صنوف درسی آنها از بدو تاسیس در تعمیر پوهنتون علوم طبی کابل جابجا و دروس نظری و کار های عملی آنها پیش برده میشد. اما به نسبت کمبود جای و صنوف درسی به اساس تلاش های پیگیر ریاست پوهنتون علوم طبی کابل تعمیر پوهنحی نرسنگ و قابلگی که قبلاً افتتاح گردیده بود نسبت بعضی مشکلات که فعلاً تا حدود زیاد مرفوع گردیده، پوهنحی های فوق الذکر با تمام ملحقات آن به تعمیر متذکره انتقال داده شده است. که از این ناحیه مشکلات کمبود جای به کلُی مرفوع و امور درسی و اداری آن فعلاً به شکل نورمال پیشبرده میشود

اسد سال 1396