تدویر ورکشاپ دو روزه برنامه SPSS با همکاری آمریت تحقیقات علمی پوهنتون علوم طبی کابل

تدویر ورکشاپ دو روزه برنامه SPSS با همکاری آمریت تحقیقات علمی پوهنتون علوم طبی کابل

در آغاز بعد از تلاوت قرآن مجید  محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا "ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با بیانیه عالمانه شان ورکشاپ را افتتاح نمودند.

رئیس پوهنتون علوم طبی کابل طی صبحت شان گفتند، جای خوشی است که باز هم پوهنتون علوم طبی کابل شاهد یک محفل اکادمیک با ابتکارات و طرح ریزی اساتید داخل پوهنتون است. تدویر و رول چنین ورکشاپ ها و تحقیقات را در پوهنتون علوم طبی کابل مفید و موثر دانستند و علاوه نمودن که تحقیقات و ابتکارات استاتید، پوهنتون را به خود کفایی سوق میدهد. و همچنان گفتند اگر بالای تحقیقات سرمایه گذاری صورت گیرد پوهنتون علوم طبی کابل به هدف خود خواهد رسید.

وهمچنان تاکید ورزیدند تا اساتید محترم از ابتکارات، تحقیقات و اندوخته های یکدیگر استفاده نمایند و بیشتر انرژی و انگیزه های خویش را در داخل پوهنتون بخرچ دهند.

سپس محترم پوهاند دوکتور عبدالواسع سلطانی در رابطه به اهمیت موضوع سخنرانی نمودند با ابراز سپاس از دفتر محترم USWDP در تهیه برنامه متذکره برای پوهنتون علوم طبی کابل همکاری نمودند.

متعاقباً محترم پوهنیار دوکتور احمد خالد عالمی پیرامون ورکشاپ متذکره وموضوعات تهیه شده را ارایه داشتند که با ابراز امتنان استادان اشتراک کننده گان قرار گرفت، و استادان ابراز نمودند که از آموخته های شان استفاده اعظمی بعمل آورند و خواهان برگزاری همچو برنامه های آموزشی در زمینه گردیدند.

مورخ 5 – 6/6/1396