آکادمیک

اکادمیک

فعاليت هاي علمي در پوهنتون طبي کابل شامل دو بخش میباشد:

 1. کادرعلمی
 2. محصلان

 

کادر علمی:

جذب در کادر علمی اين پوهنتون مانند سایر کادرهای علمی وزارت تحصيلات عالي از طريق امتحان شمول كادرعلمی تحت شرايط وضع شده، صورت مي گيرد.

رتب علمي اعضای کادرعلمی به ترتيب عبارتند از: نامزد پوهیالی، پوهيالي، نامزد پوهنیار, پوهنيار، پوهنمل، پوهندوي، پوهنوال و پوهاند.

تعداد کادرعلمی این پوهنتون مجموعاً 306 تن بوده كه از آن جمله 246 تن ذكور و 60 تن از طبقه اناث ميباشد.

جدول تعداد کادر علمی با تفكيك دیپارتمنت های كلينيك و بيسیك ساينس

شماره

ساحه كار

تعداد کادر علمی

ذكور

اناث

1

كلينيك

182

154

28

2

بيسیك ساينس ومضامین عمومی

124

92

32

 
در کادر علمی پوهنتون، 7 تن دارای سویه تحصیلی دوکتورا  (PHD) ، 166 تن ماستر ومتباقی لیسانس می باشند،که ازجمله 133 تن تعلیمات طبی را درکشورجاپان فراگرفته اند.تمام کادرهای علمی این پوهنتون مصروف فعاليت هاي علمي، تحقيقي، نشراتي، تدريسي و معالجوي اند.

یاد داشت: آن عده از اعضای کادر علمی پوهنتون طبی که دارای تحصیلات عالی تا سطح دوکتورا اند، بحیث نامزد پوهنمل و آن عده که دارای تحصیلات تا سطح ماستری اند بحیث نامزد پوهنیار مطابق قانون تحصیلات عالی کشور شامل این نهاد اکادمیک می شوند.

محصلان:

فعاليت های علمی و آموزشی محصلین پوهنتون طبی کابل تحت نظر شعبات و کمیته های معین انجام میابد و نیز زمينه بهبود و گسترش آن دایماً جستجو میگردد. قابل ذکر است كه شيوه های جديد تدريس از قبیل (PBL)و (CBL) که در پوهنتون های معتبر دنیا مروج اند، نیز در اين نهاد عملی ميگردد.

سفر هاي علمي: پوهنتون طبي كابل به اساس پلان هاي علمي وزارت تحصيلات عالي و به اساس قرارداد و تفهمات با پوهنتون هاي معتبر جهان، استادان و محصلان را جهت فراگیری تحصیلات عالی به پروگرام هاي ليسانس، ماستري و دوكتورا اعزام میدارد. از جمله سفر هاي ايكه تقريباً اكثريت کادر های علمی اين پوهنتون از آن مستفيد شده اند، پروگرام تعليمات طبی پوهنتون توكيو جاپان می باشد. این برنامه به اساس قرار داد عقد شده با موسسه جایکا (Jika) عملی گردید و بخش اكادميك آن را مركز تحقيقات بین المللی پوهنتون توكيو به عهده داشت.

دیپارتمنت ها:

این پوهنتون دارای 55 دیپارتمنت می باشد که از جمله 26 آن را دیپارتمنت های کلینیک، 26 آن را دیپارتمنت های بیسیک ساینس و 3  دیپارتمنت دیگر را ثقافت اسلامی، انگلیسی و کمپیوتر تشکیل می دهد.

دیپارتمنت های کلینیکی:

جهت ایجاد سهولت در عرضه خدمات صحی به مریضان و تنظیم بهتر امورات درسی محصلان، دیپارتمنت های کلینیکی پوهنتون در شفاخانه ها و کلینیک های ذیل فعالیت دارند:

 1. شفاخانه تدریسی علی آباد
 2. شفاخانه تدریسی میوند
 3. کلینیک تدریسی ستوماتولوژي
 4. کلینیک تدریسی چشم
 5. کلینیک تدریسی نسائی ولادی

دیپارتمنت های شفاخانه تدریسی علی آباد

شامل 12 دیپارتمنت کلینیکی ذیل می باشد:

 1. دیپارتمنت جراحی یورولوژی
 2. دیپارتمنت جراحی عصبی
 3. دیپارتمنت جراحی بطن
 4. دیپارتمنت جراحی صدر
 5. دیپارتمنت جراحی عاجل و تراوماتولوژی
 6. دیپارتمنت اورتوپیدی
 7. دیپارتمنت انستیزی
 8. دیپارتمنت رادیولوژی
 9. دیپارتمنت داخله عصبی ـ روانی
 10. دیپارتمنت داخله قلبی تنفسی
 11. دیپارتمنت داخله قلبی وعایی،هضمي و كليويي
 12. دیپارتمنت داخله اندوکرینولوژی و هیماتولوژي

دیپارتمنت های شفاخانه تدریسی میوند:

 1. دیپارتمنت جلدی
 2. دیپارتمنت داخله اطفال
 3. دیپارتمنت جراحی اطفال
 4. دیپارتمنت گوش، گلو و بینی
 5. سرويس جراحی پلاستیک و ریکانسترکتیف

دیپارتمنت های مختلفه ستوماتولوژی:

 1. دیپارتمنت اطفال ستوماتولوژی
 2. دیپارتمنت جراحی ستوماتولوژی
 3. دیپارتمنت اورتوپیدی ستوماتولوژی
 4. دیپارتمنت پريودنتولوژي
 5. ديپارتمنت اورتودانسي

دیپارتمنت چشم:

این دیپارتمنت در شفاخانه شهرآرا موقعيت داشته، ضمناً منحيث آمريت كلينيك تدريسي 30 بستر وظايف تدريسي و معالجوي را اجرا مینماید. اين شفاخانه از همكاري هاي موسسه نا بينائي كشور آسترليا (FHF)مستفيد بوده، طوريكه به هزينه حدود 56000 دالر آمريكائي اخيراً از طرف موسسه فوق در بخش هاي زيربنائي و تجهيزات وسايل عملياتي به اين شفاخانه همكاري گردیده است.

دیپارتمنت قابلگی و نرسنگ عالی در کلینیک تدریسی نسائی و ولادی در شفاخانه شهرآرا موقعیت دارد.

معلومات مختصر راجع به شفاخانه های كادري پوهنتون طبی کابل:

شفاخانه علی آباد

مجموعاً (95) تن از اعضای کادر علمی، دوکتوران متخصص و ترینی، نرسها، تکنیشن ها، اناستیزیالوگ ها، پرسونل اداری و کارکنان خدماتی در این شفاخانه مصروف عرضه خدمات صحی، تدريسي و تحقيقي به همشریان محترم میباشند.

بخش تشخیصیه شامل شعبات ذیل می باشد:

 1. اندوسکوپی جهاز هضمی
 2. Exercise Tolerance Test (ETT)
 3. Spirometry
 4. Holter Monitoring
 5. Cardiac Rehabilitation
 6.  لابراتوار
 7.   التراسونوگرافي
 8.   ایکوکاردیوگرافی
 9.  الکترو کاردیوگرافی
 10. رادیولوژی

شفاخانه تدریسی میوند

دراين شفاخانه مجموعاً(37) تن اعضای کادرعلمی،متخصصین،دوکتوران (شامل پروگرام تخصص)،نرسها،رادیولوگ هاوپرسونل خدماتی مصروف عرضه خدمات صحی به همشهریان محترم میباشند.دراين شفاخانه به تعداد 350 بستربرای مریضان وجودداردکه جهت تدریس محصلان و تحقيق مورداستفاده قرارمیگیرد.روزانه به تعداد 400 محصل ودرحدود 1000 تن مريض ازخدمات تدريسي وصحی دربخش های جلدي،جراحي اطفال،داخله اطفال،گوش وگلو،جراحي پلاستيك وريكانستركتيف مستفيد ميگردند.

کلینیک تدريسي ستوماتولوژي

این کلینیک در محوطه شفاخانه علي آباد موقعیت داشته که مجموعاً به تعداد 24 تن اعضای کادر علمی، دوکتوران و پرسونل خدماتی مصروف عرضه خدمات صحی و تدریس اند.

کلینیک تدريسي چشم

این کلینک در شفاخانه تدریسی شهرآرا موقعيت داشته که تعداد پرسونل آن به 18 تن میرسد و در حال انکشاف میباشد. بعد از انتقال این كلينيك به تعمير قبلي شفاخانه علي آباد (شهرآرا)، جهت رفع نيازمندي هاي كلينيك متذکره، موسسه (Fred Hollows Foundation (FHFعمليات خانه و بلاك مربوطه با تمام وسايل آن و همچنان يك تعداد تجهيزات و سامان آلات طبي؛ (سيت هاي جديد و عصري عمليات خانه هاي مختلفه چشم، وسايل جهت كارهاي عملي محصلان در جريان عمليات هاي چشم، فرنيچر، ايركانديشن و وسايل برقي) را به این كلينيك مساعدت نمود.قابل ياد آوريست كه باز سازی تعمیر کلینیک مذکور، وسايل و تجهيزات مساعدت شده به قيمت مجموعي  56200 دالر امريكايي میگردد.

فعاليت هاي اساسی و عمده:

 • تطبیق پروگرام تخصص
 • تحقیقات علمی توسط اساتيد
 • كار هاي عملي محصلان
 • خدمات معياري به سطح كشور

رياست انستيتوت امراض قلبي پوهنتون طبي كابل

به اساس قرار داد طويل المدت (۹۹ ساله) میان وزارت تحصیلات عالی و دوكتور نعيم مسوول كالج شمال لندن(UK) ، شفاخانه اکامیت قبلی در مقابل كرايه ماهوار (100) دالر امریکایی مربوط كالج شمال لندن گردید. هیات رهبري پوهنتون با درك حساسيت موضوع و عدم تعهدات دوكتور موصوف طبق تفاهمنامه انعقاد شده با وجود تشويق وي جهت اجراي عملي تعهدات اش و نياز مبرم پوهنتون به اين نهاد به نسبت توسعه و ايجاد پوهنحي و ديپارتمنت هاي جديد داشت، طبق فيصله شوراي علمي پوهنتون موضوع به وزارت تحصيلات عالي گزارش يافت و از طريق كميسيون به تركيب وزارت انكشاف شهري، تحصيلات عالي، صحت عامه و معاون رياست اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به قیمت مبلغ 4 میلیون دالر آمریکایی خريداري و به دسترس این پوهنتون قرارگرفت. شفاخانه متذكره منحيث انستیتوت تدریسی امراض قلبی در چوكات تشكيلات پوهنتون طبي كابل فعاليت داشته و فعلاً خدماتNon-invasive Cardiology را اجرا مينمايد و در آينده با تكميل تجهيزات لازمه و نيروی بشري، )احكام آن از جلالتماب رئيس جمهور كشور اخذ گرديده است) یک مرکز مناسب جهت ارائه خدمات صحی برای همشریان، تربيه محصلان و آموزش براي پروگرام تخصص خواهد بود.