کتابخانه مجازی ساینس افغانستان

کتابخانه مجازی ساینس افغانستان

        پوهنتون طبي كابل داراي كتابخانه ایست مجهز به كتب، مجلات، سی دی ها, دی وی دی ها ,نشريه هاي تحقيقي، رشته هاي محتلف طبي اعم از داخلي و خارجي بوده و شامل خدمات ذيل براي کادرعلمی و محصلان مي باشد:

  1. کتب ماخذ
  2. کتب قابل انتقال كه برويت كارت  براي کادرعلمی و محصلين براي يك مدت معين  داده مي شود.
  3. کتابخانه مجازی ا فغانستان(Afghanistan virtual science library) فعال میباشد که اساتید و محصلین میتوانند از 50000 تحقیق طبی و پانزده هزارژورنال طبی استفاده نمایند.
  4. اتاق هاي مجهز به ميز و چوكي و اتصال انترنت كه محصلین روزانه در اوقات فراغت خود از آن ها جهت رشد و ارتقای دانش خوش  استفاده ميكنند.
  5. اتاق ریفرنس
  6. اتاق مطالعه کادرعلمی
  7. بخش جداگانه مجهز با 10 پایه کمپیوتر جهت دسترسی محصلین به کتابخانه مجازی افغانستان

كتابخانه مجازي افغانستان www.afghanistanvsl.org