معیارات دوازده گانه

معیارات دوازده گانه تضمین کیفیت و اعتباردهی

معیار اول : مرام و اهداف

موسسه  دارای هدف نامه و مرام نامۀ رسماً منظور شده است. اهداف موسسه  وا ضح و پاسخگوی نیازمندی های جامعه بوده و اهداف تحصیلی در سراسر مؤسسه شناخته شده است.

معیاردوم: اداره (رئیس و معاونین مؤسسه، رئیس و معاون پوهنحی و آمرین دیپارتمنت) و صلاحیت های آن

اداره طوری فعالیت مینماید که رسیدن به هدف ومرام موسسه را سهولت می بخشد و تدریس، تحقیق وعرضۀ خدمات را تشویق نموده، شفافیت و جوابدهی را ترغیب مینماید. هیت رهبری پلان های عملیاتی ، سند مسیر یابی ، پلان بهبود تدریس وسایر پلان های خویش را تطبیق نموده است.

معیار سوم: برنامه های علمی

برنامه های علمی به شکل دوره یی بازنگری شده و کوشش ها برای بهبود کیفیت آنها بطور دوامدار جریان دارد. برنامه های فوق لیسانس  در سطح مناسب قرار داشته و  برای یک محیط رقابتی جهانی فارغان را تربیه میکند.

معیار چهارم: اعضای کادر علمی و کارمندان

فرصت های آموزشی برای آنعده از اعضای کادر علمی که به آموزش بیشتر ضرورت دارند، مهیا گردیده است .استخدام، رهنمایی، مکلفیت کاری، مکافات، و ارزیابی اعضای کادر علمی و کارمندان در مطابقت با اهداف مؤسساتی و تحصیلی  بطور شفاف و منصفانه  صورت میگیرد. ترفیعات علمی اعضای کادر علمی در مطابقت با قانون به اساس شایستگی صورت گرفته و شامل بازنگری توسط افراد مسلکی میشود.

معیار پنجم: محصلان و آموزش

نتایج دستاورد های اکادمیک محصلان به شکل دوره یی ارزیابی گردیده و به آنها اطلاع داده می شود.

معیار ششم : کتابخانه و سایر منابع معلوماتی

مؤسسه دسترسی مناسب به کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی فراهم نموده و منابع معلوماتی کافی برای رسیدن به مرام خود دارد.

معیار هفتم: منابع فزیکی و تکنالوژیکی

مؤسسه پلان مؤثری برای حفاظت و بهبود منابع فزیکی و تکنالوژیکی خود دارد.

معیار هشتم: منابع مالی

مؤسسه دارای مدیریت مالی و سیستم حسابداری درست و موثر می باشد.

معیار نهم : ارزیابی و پلان گذاری استراتیژیک

 پلان استراتیژیک شامل اهداف مناسب برای آینده با در نظر داشت سنجش واقع بینانه جذب محصلان، عاید و مصرف می گردد.

معیار دهم: . بهبود و ارتقاء کیفیت

مؤسسه  تدابیر برای نظارت از کیفیت را دارا بوده که در صورت ضرورت جهت رفع کاستی ها اقدام مینمایدو همیشه  سعی مینماید تا فضای با کیفیت را در محوطه خود ایجاد کند.

معیار یازدهم: سهم گیری در امورجامعه و انکشاف

اعضای کادر علمی در تحقیق و یا عرضۀ خدمات موثر بر انکشاف ملی و اجتماعی مصروف هستند.

معیار دوازدهم: صداقت، صراحت و شفافیت

 مؤسسه اهداف، برنامه ها و خدمات خودرا برای محصلان، استادان و مردم صادقانه بیان میکند.