فعالیت های عمده

فعالیت های عمده آمریت تضمین کیفیت پوهنتون طبی کابل(KMU)  در سال 1395

 1. تحلیل و ارزیابی از کیفیت تدریس توسط محصلین و آگاهی محصلین از نتیجه آن

 2. تحلیل فورم های ارزیابی استادان توسط آمرین دیپارتمنت

 3. تحلیل فورم های ارزیابی آمرین توسط ریس پوهنځی

 4. ایجاد سیستم کد گذاری برای اساتید و تصنیف آن به درجه های عالی، خوب و ضعیف

 5. طرح فورم های ارزیابی برای بست های سوم

 6. تحلیل ارزیابی مدیران تدریسی و اجرایوی و آگاهی شعبات مربوطه از نتیجه آن

 7. تهیه گزارش سالانه توسط هر پوهنځی

 8. ارسال کورس پالیسی برای دیپارتمنت ها

 9. جمع آوری و تعقیب تطبیق پلان های انفرادی و بهبود تدریس

 10. تهیه و ارسال گزارش سالانه پوهنتون طبی کابل

 11. بازدید از پوهنتون البیرونی و همکاری با آنها از طریق شریک نمودن فورم های ترتیب شده در مرکز تضمین کیفیت پوهنتون طبی کابل

 12. تحلیل و ارزیابی ارقام جمع آوری شده از پوهنتون البیرونی در رابطه به بهبود کیفیت

 13. مساعدت با پوهنتون بغلان در رابطه به بهبود کیفیت از طریق شریک نمودن فورم های ترتیب شده در مرکز تضمین کیفیت پوهنتون طبی کابل

 14. جمع آوری پلان استراتژیک پوهنځی ها

 15. ایجاد دوسیه های مشخص برای تضمین کیفیت در دیپارتمنت ها

 16. تجدید نظرscore card

 17. تجهیز وnetworking  اتاق ترینگ تضمین کیفیت پوهنتون طبی کابل به کمک مالی بانک جهانی