ضمیمه 1. رهنمود تهیه فهرست مراجع

ضمیمه 1. رهنمود تهیه فهرست مراجع 

 

رهنمود ساختن فهرست مراجع:

        I.  عمومیات:

1.  رعایت رهنمود حاضر در ساختن فهرست مراجع اثر اصلی ترفیعات علمی استادان و اعضای کادر علمی پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی حتمی میباشد.

2.  در فهرست مراجع، نام مؤلف همراه با القاب اعزازی وتشریفاتی و رتبه علمی مانند: الحاج، محترم، پوهاند و دوکتور ذکر نمی گردد.

3.   فهرست مراجع، برای اثر اصلی ترفیعات علمی و آثاری می باشند که درمتن تذکار یافته اند. این آثار باید دارای اعتبار اکادمیک بوده و ارزش تذکار یافتن در یک اثر علمی – تحقیقی را دارا باشند.

جهت دانلود مکمل رهنمود فهرست مراجع بالای گزینه دانلود کلیک کنید