رهنمود تهیه پیشنهاد / پلان کار تحقیقاتی

رهنمود تهیه پیشنهاد / پلان کار تحقیقاتی 

پیشنهاد کار تحقیقی باید به شکل منظم، منطقی وعلمی بوده علاوتاُ مطابق معیار های تعین شده از طرف مرجعی باشد که پیشنهاد به آن راجع خواهد شد.

مراجع مختلف در پهلوی معیار های قبول شده جهانی میتوانند بعضی معیارات را مطابق اصول و خواست های خودشان تعین نمایند مثلا پوهنتون های مختلف میتوانند میتود ها و فارم های متفاوت برای پذیرفتن پیشنهادات تحقیقات داشته باشند که محققین باید از همان معیارات پیروی نمایند. 

جهت دانلود رهنمود گزینه دانلود را کلیک کنید