رهنمود تهیه راپور کار / مقاله تحقیقاتی

رهنمود تهیه راپور کار / مقاله تحقیقاتی 

کار تحقیقی با خاتمه یافتن پروسه جمع آوری و تحلیل معلومات و ارقام به پایان نمیرسد. نوشتن راپور (مقاله تحقیقی) یکی از بخش های عمده کار تحقیقی میباشد. با نوشتن دقیق راپور کار (مقاله تحقیقی) و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران میتوان در حل مشکلات موجوده کمک نمود. نوشتن مقاله تحقیقی باید به شکل منظم، منطقی وعلمی بوده علاوتاُ مطابق معیار های تعین شده از طرف مرجعی باشد که مقاله به آن راجع خواهد شد.

مراجع مختلف در پهلوی معیار های قبول شده جهانی میتوانند بعضی معیار ها را مطابق اصول و خواست های خودشان تعین نمایند. مثلا پوهنتون های مختلف میتوانند میتود های متفاوت ریفرنس نویسی را ترجیح دهند که محققین و نویسنده های مقاله های عملی باید در اثنای نوشتن مقالات و آثار علمی شان از همان معیارات پیروی نمایند. 

جهت دانلود رهنمود بالای گزینه دانلود کلیک کنید