فورم تهیه پیشنهاد/ پلان کار تحقیقاتی

فورم تهیه پیشنهاد/ پلان کار تحقیقاتی 

فورمه پلان کار

عنوان کار تحقیقی (Title):

 

محقق:

 

معرفی (Introduction): (بیان مسٔله و اهمیت موضوع با استناد مرور بر لیتراتور، Rational یا دلایل انجام کار تحقیق؛ با انجام این تحقیق چی فواید حاصل خواهد شد؟)