پوهنځی ها

پوهنځی ها

پوهنتون طبی کابل درحال حاضر دارای پنج فاکولته می باشد:

 1. فاکولته طب
 2. فاکولته ستوماتولوژی
 3. فاکولته نرسنگ
 4. فاکولته صحت عامه
 5. فاکولته علوم متمم صحی

 دوره تحصیل در فاکولته هاي مختلفه پوهنتون طبی کابل:

فاكولته طب:

  مدت تحصیل7سال(PCB مدت1سال،بیسک ساینس2سال،کلینیک3سال وستاژ مدت1سال).

فاكولته ستوماتولوژي:

 مدت تحصیل 6 سال(PCB مدت1سال،بیسک ساینس2سال،کلینیک2سال،ستاژمدت1سال).

فاكولته نرسنگ:

 مدت تحصیل4سال(بيسك ساينس1سال،کلینیک2.5سال،ستاژمدت یک سمستر).

فاكولته صحت عامه:

 مدت تحصیل4سال(بيسك ساينس1سال،موضوعات مسلکی،ستاژوکارهای عملی3سال ).

 فاکولته متمم صحی:

 مدت تحصیل4 سال( بيسك ساينس1سال،کلینیک2سال وکارهای عملی  یکسال).

 فاکولته طب:

 این فاکولته که اولین نهادتحصیلی درافغانستان است،فعلاهشتادسال از تأسیس آن می گذرد،این موسسه تحصیلی شامل هفت  سال تحصیل می باشدونوع دیپلوم آنMDاست.

تعدادمحصلان فعلی این فاکولته اعم ازذکور واناث با تفکیک صنف و جنس قرار ذیل اند:

شماره

صنوف

ذکور

اناث

مجموع

 1.  

پی سی بی

155

47

202

 1.  

اول

148

37

185

 1.  

دوم

141

76

217

 1.  

سوم

138

51

189

 1.  

چهارم

79

54

124

 1.  

پنجم

53

32

85

 1.  

ستاژ

60

21

81

 1.  

مجموع

867

341

1208

 

فاكولته ستوماتولوژي:

این فاکولته درسال1359هـ ش تأسیس وتاحال بافراغت دکتورانMDستوماتولوژی یاستوماتولوگ هاعرضه خدمات ستوماتولوژی درکشورمعیاری ساخته است.

 تعدادمحصلان فعلی این فاکولته اعم ازذکورواناث به تفکیک صنف و جنس قرار ذیل اند:

شماره

صنوف

ذکور

اناث

مجموع

 

پی سی بی

77

67

144

 

اول

46

55

101

 

دوم

32

76

108

 

سوم

45

46

91

 

چهارم

16

41

57

 

ستاژ

15

19

34

 

مجموع کل

231

304

535

 

فاكولته نرسنگ:

این فاکولته درسال 1385هـ ش ایجادوازبدوتأسیس تاحال خلایاکمبودپرستارهای لیسانس رادرجامعه ماپرنموده وزمینه رابرای رشدبیشتروبالاترعلمی آن هافراهم ساخته است.

زیراپرستاران لیسانس مابعدازین می توانندتحصیلات خودرابه سویه های ماستری ودوکتورا(PhD)به اتمام برسانند.دیپلوم این فاکولته B.Sc.N (Bachelor of Science in Nursing) می باشد.

شماره

صنوف

ذکور

اناث

مجموع

 

اول

57

90

168

 

دوم

4

53

57

 

سوم

11

52

63

 

چهارم یا ستاژ

20

41

61

 

مجموع

350

236

585

 

تعدادمحصلان فعلی این فاکولته اعم از ذکورواناث با تفکیک صنف و جنس قرار ذیل است:

فاكولته صحت عامه:

این فاکولته درسال1389هـ ش درچوکات پوهنتون طبی کابل ایجادویک جایگزین برای فاکولته اطفال قبلی بود.

 فاکولته اطفال که درسال 1359هـ ش درچوکات انستیتوت طب کابل وقت ایجادشده بود.

به دلائل مختلف مبنی بر تصمیم شورای علمی پوهنتون طبی ومنظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی فاکولته اطفال درسال 1389به پوهنحی طب معالجوی مدغم گردید.

فارغان این فاکولته به درجه لیسانس از این نهادتحصیلی فارغ و درکوتاه مدت امکانات تحصیلات ماستری را نیزمیتواند،داشته باشند.

شماره

صنوف

ذکور

اناث

مجموع

 1.  

اول

94

61

155

 1.  

دوم

17

32

49

 1.  

مجموع

104

93

297

 

تعداد محصلان فعلی این فاکولته اعم از ذکورواناث به تفکیک صنف و جنس قرار ذیل اند:

فاکولته علوم متمم صحی:

این فاکولته که به اساس نیازمبرم جامعه طبی افغانستان وابتکارات هیئت رهبری پوهنتون طبی کابل طرح ریزی شده ودرسال1391هـ ش درچوکات پوهنتون طبی کابل ایجاد شد.

این فاکولته یکی ازنهادهای ایست که دیپارتمنت های آن فارغ ده بوده وفارغان آن به سویه لیسانس فارغ می گردند .

در آغاز پلان دو دیپارتمنت,انستیزی وتکنالوژی طبی (لابراتوار) تطبیق گردید.

ودرآینده فراهم شدن امکانات لازم ایجاد دیپارتمنت های فارغ ده دیگرنیز درنظرگرفته شده است.

تعداد محصلان فعلی این فاکولته اعم از ذکور واناث با تفکیک صنف و جنس قرار ذیل اند:

شماره

دیپارتمنت

صنوف

ذکور

اناث

مجموع

 

تکنالوژی طبی

اول

32

16

48

 

انستیزی

اول

32

17

49

   

مجموع

64

33

 
 

برنامه ماستری!

پروگرام ماستری درصحت عامه ازسال1392باایجادصنف درسی دارای 25 تن محصل تاسیس شد.این برنامه به لسان انگلیسی تدریس گردیده ومواددرسی آن نیزبه لسان انگلیسی است.اساتیدشائیسته پروگرام ماستری صحت عامه مصروف تدریس دراین برنامه بوده ومدت تحصیل18ماه است.محصلین این پروگرام بامعیارات لازم بعدازرقابت سالم شامل برنامه میگردند.