هدف

اهداف 

Ø      آموزش محصلین در سطح لسانس در راستای لابراتوارطبی و انستیزی .

Ø     ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی .

Ø     انجام تحقیقات علمی و برگزاری کانفرانس ها و ورکشاپ ها .

Ø     معیاری ساختن روش های تدریس.

Ø     تجدید و انکشاف مداوم کوریکولم پوهنحی علوم متمم صحی مطابق به حالت پتالوژیک و نیازمندی جامعه در عرضه خدمات صحی .

Ø     تنظیم لکچر ها و کارعملی برای محصلین و ستاژرها .

Ø     تجهیز لابراتوار ها و دیپارتمنت ها .

Ø     ارتباط دادن پوهنحی علوم متمم صحی با پوهنحی های ملی در سطح کشور و بین اللملی .