رسالت

رسالت

Ø      کیفیت بلند تعلیمات طبی و صحی در راستای لابراتوار طبی و انستیزی .

Ø     ارتقای اخلاق طبابت .

Ø     برابری و مساوات در سیستم تعلیمی .

Ø     داشتن حس مسئولیت پذیری .

Ø     مدیریت و اداره موثر و صحیح .

Ø     تعلیمات بر اساس علم و تجربه .

Ø     برنامه تحقیقات صحی مداوم در راستای لابراتوار طبی و انستیزی .

Ø     ارائه خدمات آموزشی دور از هرگونه تبعیض .

Ø     تعالی ، تمامیت عدالت ، ارتباطات ، همکاری ، انکشاف پیوسته .