احصایه و آگاهی دهی محصلین

احصایه و آگاهی دهی  محصلین

 

صنف

دیپارتمنت

مجموعه

ذکور

اناث

اول

انستیزی

38

27

16

اول

تکنالوژی طبی

38

24

14

دوم

تکنالوژی طبی

35

29

6

دوم

انستیزی

41

28

13

سوم

انستیزی

33

26

7

سوم

تکنالوژی طبی

29

24

5

ستاژیر

تکنالوژی طبی

38

26

12

ستاژیر

انستیزی

21

14

7

مجموع ذکور

198

مجموع اناث

80

مجموع عمومی

273