تعداد پرسونل

تعداد پرسونل 

رئیس

پوهاند دوکتور احسان الله ( عالمی )

 

مدیر

یکنفر

 

مامور

دو نفر

 

کارگر

دونفر