اهداف

اهداف 

فراهم آوری تحصیلات رشته طب با معیارات عالیکهدر نتیجهمحصل با ختم تحصیل بتواند منحیث یک فارغ با کیفیت در وضعیت صحی مملکت  بهبود ایجاد نماید.

شاخص ها:

·        فارغین در آینده توانایی نیل به مقامات رهبری کننده تأثیر گذار در تدریس، تحقیق، طرح پالیسی و ارائه خدمات بشری را داشته باشند

·        فارغین بصورت وسیع از جانب استخدام کنندگان بکار گماشته شده بتوانند

·        افزایش شمولیت تعداد بیشتر فارغین در تریننگ های پیشرفته مسلکی یا تحصیلات فوق عالی (تحصیلات بعد از فراغت از پوهنتون) در داخل یا خارج افغانستان