رسالت

رسالت 

·        تدریس و آموزش محصلین در راستای تربیه پزشک و دانشمند آینده

·  پیشبرد اکتشافات و انکشافات علمی

·  بهبود صحت در سطح جهان از طریق مراقبت صحی مریضان و خدمات عامه

تحقق رسالت های فوق آموزش، اکتشاف و تعهدات آتی را ایجاب مینماید:

· جذب و حمایه نیروی بشری با استعداد اعم از آموزگار، محصل و دیگر پرسونل در ارتباط به ارائه تدریس.

· تدوین و ارائه کریکولم ابتکاری مسلکی مطابق با نیاز معاصرکه در محصل توانایی اشتراک در ارائه خدمات صحی و مراقبت عالی از مریضان را ایجاد نموده بتواند.

· گسترش، اتمام و تطبیق دانش دسپلین های مسلکی در جهت پیشبرد اکتشافات، آموزش و کار در ساحه طبابت.

· برقراری همکاری ها، توأمیت ها و ارتباطات علمی با مراکز آموزشی و علمی طبی در سطح محل، منطقه و جهان.