احصایه و آگاهی دهی محصلین

احصایه و  آگاهی دهی محصلین 


تعداد عمومی

تعداد ذکور

تعداد اناث

صنف

197نفـــر

141نفـــر

56 نفـــر

P.C.B

153نفـــر

111نفـــر

42نفـــر

اول

195نفـــر

173 نفـــر

22نفـــر

دوم

197نفـــر

137نفـــر

60نفـــر

سوم

197نفـــر

140نفـــر

57نفـــر

چهارم

168نفـــر

99نفـــر

69نفـــر

پنــــــجم

138نفـــر

97نفـــر

41نفـــر

دوکتور ستاژیران

تعداد عمومی اناث: 347  تعداد عمومی ذکور: 898      تعداد عمومی: 1245