تعداد پرسونل

تعداد پرسونل 

رئیس دوکتور محمد اسماعیل "زمان"
مدیر دونفر
مامور دونفر
کارمند خدماتی  یک نفر