اهداف

اهداف 

·    آموزش محصلین در سطح لسانس در راستای طب دندان

·  ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی

·  انجام تحقیقات علمی و برگزاری کانفرانس ها و ورکشاپ ها

·    معیاری ساختن روش های تدریس

·  تجدید و انکشاف مداوم کوریکولم پوهنحی ستوماتولوژی مطابق به حالت پتالوژیک و نیازمندی جامعه در عرضه خدمات صحی در راستای طب دندان

·  تنظیم لکچر ها و کار عملی برای محصلین و ستاژر ها

·   تجهیز لابراتوار ها و دیپارتمنت ها

·  ارتقای کلنیک کدری ستوماتولوژی به شفاخانه کدری ستوماتولوژی ( نوسازی شفاخانه کدری ستوماتولوژی)

·  ارتباط دادن پوهنحی ستوماتولوژی با پوهنحی های ملی در سطح کشور و بین المللی