رسالت

رسالت 

·     کیفیت بلند تعلیمات طبی و صحی در راستای طب دندان

·   ارتقای اخلاق طبابت

·   برابری و مساوات در سیستم تعلیمی

·    داشتن حس مسئولیت پذیری

·    مدیریت و اداره موثر و صحیح

·   تعلیمات بر اساس علم و تجربه

·   برنامه تحقیقات صحی مداوم در راستای طب دندان

·   ارایه خدمات آموزشی دور از هر گونه تبعیض

·   تعالی، تمامیت عدالت، ارتباطات، همکاری، انکشاف پیوسته