احصایه و آگاهی دهی محصلین

احصایه و آگاهی دهی محصلین

اناث

ذکور 

مجموعه

صنف ها

77

64

141

P.C.B

 

45

55

100

اول

 

48

54

102

دوم

 

40

49

89

سوم

 

56

34

90

چهارم

 

64

26

90

ستاژیر

 

282

مجموعه ذکور

 

330

مجموعه اناث

 

612

مجموعه عمومی