تعداد پرسونل

تعداد پرسونل 

 

ملاحظات

پوهندوی دوکتور محمد هاشم طاهری

رئیس

تعداد پرسونل

 

یکنفر

مدیر

 

دونفر

مامور

 

یکنفر

کارگر