درباره پوهنتون طبی کابل

درباره پوهنتون طبی کابل

عمومیات

  نام موسسه:پوهنتون طبی کابل

  آدرس:جمال مینه

  شمارۀ تیلفون: 0202500327

  ایمیل آدرس:info@kmu.edu.af

  ویب سایت:www.kmu.edu.af   

  تاریخ تأسیس موسسه:سال1311هـ ش

  زبان تدریس : دری                                    

  تاریخ شمولیت اولین گروپ محصلان درین موسسه تحصیلی درسال1311هـ ش

 تاریخ اعطای اولین سندتحصیلی توسط این موسسه درسال1317هـ ش

خلاصه سیر تاریخی پوهنتون طبی کابل 

 • درسال1311هجری شمسی منحیث اولین نهاد تحصیلات عالی درکشوربه سویه پوهنحی تأسیس شد.
 • درسال 1359هجری شمسی انستیتوت تحت نام انستیتوت دولتی طب کابل ابوعلی ابن سیناکه شامل فاکولته های طب معالجوی،طب اطفال وستوماتولوژی بود،ارتقاء نمود.
 • درسال1383هـ ش باتکمیل معیارات لازم به پوهنتون ارتقاء کرد.
 • فاکولتۀ نرسنگ درسال 1385هـ ش درچوکات پوهنتون طبی کابل ایجادشد.
 • درسال 1389هـ ش فاکولتۀ صحت عامه بنابرنیازجامعه تاسیس شد.
 • فاکولتۀ علوم متمم صحی درسال1391هـ ش بادرنظرداشت نیازمندی های مبرم کشورباایجاددیپارتمنت های فارغ درچوکات پوهنتون تاسیس شد،که فعلاًدیپارتمنت های تکنالوژی طبی وانستیزی محصل پذیرفته وفعال می باشد.
 •  

تأسیس پوهنحی طب و توأمیت آن با کشور ترکیه از سال 1311  الی 1324:

 مبنی برنیازایجادتحصیلات عالی درکشوربعدازبررسی های همه جانبه درسال1311هـ ش مطابق به 1932م درزمان سلطنت نادرشاه پوهنحی طب منحیث اولین نهادتحصیلات عالی درکشورتاسیس شدچون آنزمان کادرعلمی و اداری بتواندامورات پوهنحی رابه پیش ببرد،درکشورماوجونداشت.بناًتصمیم اتخاذ شدتاازکشوردوست ترکیه دراین موردکمک خواسته شود،همان بودکه پروفیسوران کشورترکیه بخشهای مختلفه پوهنحی طب رابه عهده وروزتاروزتقویه نمودند.ابتدابنای اساسی برای پوهنحی وجودنداشت بناًتعمیری واقع دارلامان وبعدأ تعمیرلیسه حبیبیه (لیسه عایشه درانی فعلی)محل تدریس محصلین طب انتخاب شده بودبعداًتعمیراساسی و بنیادی فاکولتۀ طب که فعلاًپوهنحی شرعیات پوهنتون کابل درآن جاگزین است،اعماروپوهنحی به تعمیرمتذکره انتقال نمود.دوکتوررفقی بیگ بحیث اولین رئیس این موسسۀ وسپس پروفیسوردکتورحسن رشادبیگ وبه تعقیب آن پروفیسورداکترزاهدی بیگ که همه پروفیسوران کشوردوست ترکیه بودندباالترتیب سمت ریاست این پوهنحی رابعد ازامضاء توامیت به عهده داشتند.پروفیسوران کشوردوست ترکیه باایجادنظام نامه،دیپارتمنت های موردنیازومسولیت دیپارتمنتهای مربوطه،خدمات شایانی رادربخش اکادمیک به پوهنحی طب منحیث اولین نهاد تحصیلات عالی درافغانستان تاسیس نمودند.

 جدول نخستین شاگردان و فارغان فاکولتۀ طب کابل  

شماره

اسم

 

ولد

مکتب

سال شمول در فاکولته

سال فراغت از فاکولته

رشته

محل وظیفه

1

محمداسماعیل

 

محمدعلم

استقلال

1311 هـ ش

1317 هـ ش

چشم

پوهاند امراض چشم فاکولته طب

2

عبدالرحمن محمودی

 

محمد اعظم خان

حبیبیه

1311 هـ ش

1317 هـ ش

عقلی و عصبی

متخصص عقلی و عصبی فاکولتۀ طب

3

فقیرمحمد

 

محمدحسین

حبیبیه

1311 هـ ش

1317 هـ ش

داخیله

فاکولته طب                     

4

عبدالغنی افصل

 

عبدالغفار خان

استقلال

1311 هـ ش

1317 هش

داخله

متخصص داخله وزارت صحت عامه

5

نوروز علی

 

امیر محمد

استقلال

1311 هـ ش

1317 هـ ش

گوش و گلو

پوهاند گوش و گلوفاکولتۀ طب

6

محمد اسماعیل طاهری

 

عبدالی رزاق خان

حبیبیه

1311 هـ ش

1317 هـ ش

باکتریولوژی

باکتریولوژی صحت عامه

7

میر غلام حسین

 

میر محمد حسن خان

حبیبیه

1311 هـ ش

1317 هـ ش

جراحی

متخصص جراحی وزارت دفاع

8

عبدالرحمن حکیمی

 

عبدالمجید خان

حبیبیه

1311 هـ ش

1317 هـ ش

جلدی

متخصص جلدی وزارت صحت عامه و حفظ الصحه

دوره توأمیت با کشورفرانسه از سال 1325 الی 1334

بعدازختم دوره همکاری کشورترکیه طبق یک تفاهم نامه مسولیت پیشبردامورفاکولته راکشورفرانسه به عهده گرفت،که الی سال 1334هـ ش اموراکادمیک این فاکولته راپیش میبرد.موسیوبولانژی اولین رئیس فرانسوی فاکولتۀ طب درآن زمان تعیین شد.

یک معلومات اجمالی و مختصر در دورۀ همکاری کشور فرانسه باپوهنحی طب وقت:

 • درین دوره فاکولتۀ طب کابل ده دوره فارغ التحصیل تقدیم جامعه نمود.
 • فاکولتۀ طب کابل دارای نظام نامۀ خاص بود.
 • قانون نامۀ عمومی راجع به تدریس وامتحانات فاکولتۀ طب کابل تدوین ومرعی الاجرا قرار گرفت.

رهبری مستقل فاکولته طب توسط افغانها از 1335الی حاضر:

طی دودوره همکاری های کشورهای ترکیه وفرانسه کادرهای مسلکی،علمی واکادمیک توسط آنها فعال وتوانایی پیشبردامورفاکولتۀ طب راپیداکردند.برای اولین بارپوهانددوکتورفقیرمحمدشفابحیث کفیل ریاست پوهنحی طب مقررشد،تا اینکه درسال1335پوهانددوکتورمحمدعثمان انوری بحیث اولین رئیس فاکولتۀ طب انتخاب وادارۀ فاکولتۀ طب به دست افغانها کاملا انتقال یافت.

 درین دوره یک سلسله انکشافات و تحولاتی رونما شد، شمۀ آنراذیلاٌ میتوان برشمرد:

 • ترتیب لایحۀ تدریسی
 • ایجاد بانک خون
 • تأسیس پوهنحی طب نسوان
 • ایجاد پوهنحی فارمسی تحت ادارۀ پوهنحی طب
 • استخدام بیشتر پروفیسوران برای تدریس
 • ارتقا به انستیتوت
 • ارتقا به پوهنتون

پوهنتون طبی کابل دردودهه جنگ باوجودفرازونشیب وچالشهابه همت هیات رهبری،اساتیدوهمه پرسونل مربوطه خویش فعال بوده وعرضه خدمات تدریسی واکادمیک مینمود.

جدول ذیل اعضای کادرعلمی این پوهنتون با تفکیک درجه علمی وجندرنشان میدهد

به همین ترتیب در5پوهنحی این پوهنتون به تعداد( 2610 )محصل اعم ازذکور واناث مصروف تدریس اندکه باتفکیک جنسیت 40% آنرا قشر اناث تشکیل میدهد.

کوریکولم پوهنتون توسط کمیته موظف همیشه موردبازنگری قراردارد.درسال 2004م و2007م طی ورکشاپ هاودرسال2013میلادی کاملاٌموردبازنگری قرارگرفته است وهنوزهم قراراست که درآینده نزدیک داخل ویب سایت گردد.

مدت تحصیل:

 1. فاکولته طب کابل7سال
 2. فاکولته ستوماتولوژی6سال
 3. صحت عامه,نرسنگ وعلوم متمم صحی4سال

  نوع سند: فاکولته طب MD) Medical Doctor) وچهار فاکولته دیگرلیسانس میباشد.

 پوهنتون طبی کابل منحیث نخستین ارگان تحصیلات عالی درکشورازهمان بدوتاسیس خودکوشیده است تا بروفق معیارات اکادمیک ومسلکی مصدر خدمات مؤثر ومثمربرای اتباع کشورگردد.

با وجودآنکه این پوهنتون درزمینۀ مختلفه فرازونشیب های وافرعلمی ومسلکی ومعیارات سلیقوی رابه تجربه گرفته است.

خوشبختانه اینک براساس پالیسی انکشافی وزارت محترم تحصیلات عالی پروسه ارزیابی خودی جهت اعتباردهی هرچه بیشترپوهنتون طبی کابل بخاطرنیل به استندرد های قبول شده جهانی عملا شروع به کار نموده است.

پروسه اعتبار دهی خودی به سوالات ذیل پاسخ خواهد داد:

 1. کدام زمینه هافراهم گرددتابه معیارات جهانی برسد؟
 2. چگونه به هدف خویش که هماناتعلیم محصل خوب وداکتربامسولیت فرداخواهدبود،برسد؟