آدرس الکترونیکی

 

نامه الکترونیکی:

جهت تماس و حل مشکل مربوط به مسائل علمی, تدریسی, تحقیقی و تخصصی با نامه های الکترونیکی هیئت رهبری پوهنتون طبی کابل در تماس شوید.

 1. پوهاند دکتورشرین آقاظریف رئیس پوهنتون طبی کابل              szarif.ch.kmu@kmu.edu.af
 2. پوهاندمیرعزیزالله اخگرمعاون علمی پوهنتون طبی کابل                 akhgar.vcaa@kmu.edu.af
 3. پوهنوال دوکتورعبدالشکورحسینی معاون امورمحصلان پوهنتون طبی کابل  dr.hussaini@kmu.edu.af
 4. پوهندوی محمدهاشم طاهری رئیس فاکولته دندان                       htahiri.dean.fd@kmu.edu.af
 5.  زیبامزاری رئیس فاکولته نرسنگ                     zibamazari.dean@kmu.edu.af
 6. پوهنمل دکتورحیات الله جواد رئیس انکشاف تحصیلات                hjawad.d.edc@kmu.edu.af
 7. پوهاند دکتورمحمدمعصوم عزیزی رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد   mazizi.dr.athosp@kmu.edu.af
 8. پوهنوال دکتور محمود گل کوهدامنی رئیس شفاخانه تدریسی میوند  mkohdamani.dr.mthosp@kmu.edu.af
 9. پوهنمل دوکتورعبدالمنان پیغام آمر کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی  dr.paigham@kmu.edu.af
 10. پوهندوی دکتور شیرمحمد امیرزاده آمر شفاخانه تدریسی چشم   samirzada.d.ueh@kmu.edu.af
 11. پوهندوی دکتور محمد عثمان ریاض آمر کلینیک تدریسی ستوماتولوژی  oriaz.d.dtcl@kmu.edu.af
 12. پوهنیار دکتور محمد یوسف یادگاری مدیر استادان  yusufyadgari.dfa@kmu.edu.af
 13. ویب سایت پوهنتون طبی کابل  www.kmu.edu.af
 14. و نامه الکترونیکی پوهنتون طبی کابل  info@kmu.edu.af
 15. پوهنمل دوکتور نوریه عطا آمر بخش تحقیقات پوهنتون طبی کابل  nooria.atta@kmu.edu.af