اداری

اداری

ساختار حالت فعلي پوهنتون طبي كابل

اين پوهنتون یک رئيس عمومی دارد رئيس فعلي اين پوهنتون پوهاند دوكتور شیرين آقا ظريف که يكي ازپروفيسوران ديپارتمنت داخله شفاخانه علي آبادمي باشد، به تاريخ 1390/03/11 بحيث رئيس مقرر گردید.

ازبدو تاسیس پوهنحی طب،انستیتوت طب کابل وپوهنتون طبی کابل معاونیت مالی واداری درتشکیلات این مرجع وجودداشته وشعبات مختلف تحت اثراین معاونیت ایفای وظیفه مینمایند.

وظایف عمده واساسی معاونیت مالی واداری پوهنتون طبی کابل:

 • ترتیب پلان کاری سالانه برای شعبات مختلف ومشخص نمودن استقامت کاری شعبات مربوطه.
 • نظارت وکنترول ازاجراات یومیه شعبات مربوطه
 • نظارت ازاموراستخدام,تقرروتبدل,تقاعد,انفکاک,مکافات،مجازات وغیره امورذاتی
 • دفاع ازبودجه ونظارت ازتحقق آن درشعبات مربوطه
 • همکاری باپوهنحی هاومعاونیت های امور محصلان،معاونیت علمی،معاونیت امورموسسات صحی وپوهنتون طبی کابل
 • تدویرکورسهای ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی
 • ترتیب بودجه سالوار وطرح مصارف آن مطابق پلان مطروحه مطابق رهنمای های قانون و مقررات
 • نظارت ازامورات قراردادها،خریداری ها،حفظ ومراقبت تعمیرات،تهیه سامان آلات،وسایل موردضرورت وسایروظایف مربوطه.

سایر شعبات که تحت نظرمعاونیت مالی واداری فعالیت مینمایند،قرارذیل اند:

 1. آمریت منابع بشری
 2. آمریت تهیه و تدارکات و خدمات
 3. آمریت مالی وحسابی
 4. آمریت ارتباطات و آگاهی عامه

 ازبدو تاسیس پوهنحی طب، انستیتوت طب کابل و پوهنتون طبی کابل معاونیت مالی واداری درتشکیلات این مرجع وجود داشته وشعبات ایکه تحت اثر این معاونیت ایفای وظیفه مینماید.

وظایف عمده واساسی معاونیت مالی واداری پوهنتون طبی کابل :

 • ترتیب پلان کاری سالانه به شعبات مختلف ومشخص نمودن استقامت کاری شعبات مربوطه .
 • نظارت وکنترول ازاجراات یومیه شعبات مربوطه
 • نظارت از امور استخدام , تقرر و تبدل, تقاعد, انفکاک, مکافات ومجازات وغیره امورذاتی
 • دفاع ازبودیجه ونظارت ازتحقق آن درشعبات مربوطه
 • همکاری با پوهنحی ها ومعاونیت های امور محصلان، معاونیت علمی،معاونیت امورموسسات صحی پوهنتون طبی کابل
 • تدویرکورسها ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی
 • ترتیب بودیجه سالوار وطرح مصارف آن مطابق پلان مطروحه مطابق رهنمای های قانون ومقررات
 • نظارت ازامورات قراردادها، خریداری ها، حفظ ومراقبت تعمیرات، تهیه سامان ووسایل موردضرورت وسایروظایف مربوطه .

آمریت منابع بشری:

وظایف عمده واساسی آن تحت نظرمعاونیت مالی واداری وریاست پوهنتون طبی کابل.

 • ترتیب پلان کاری یکساله وطرح تطبیق آن درطول سال
 • ترتیب ساختارتشکیلاتی ولوایح وظایف برای بست های پوهنتون طبی کابل وشفاخآنه های کادری مربوطه
 • اشتراک درامتحآنات رقابتی سیستم رتب ومعاش درپوهنتون طبی کابل وشفاخانه های کادری مربوطه
 • اعلآن بست ها، طی مراحل اسنادتقرر، آنفکاک،تبدل، تقدیر، تحسین، تقاعد، مکافات، مجازات، شکایات وسایربخش های امور ذاتی کارکنان مربوطه.
 • نظارت ازموارد استخدام کاندیدان شایسته، ارزیابی اجراات مامورین خدمات ملکی.
 • کنترول ازحاضری های پرسونل مربوطه.
 • تدویر ورکشاپها، سمینارها درمورد ارتقای ظرفیت کارکنان مربوطه به همکاری کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 • سایروظایف مرتبط به و ظیفه.

احصایه تشکیل سال1391 پوهنتون طبی کابل :

شماره

معیار وظیفوی

قابل ذکراست که این احصایه به شمول تشکیل کلینک تدریسی ستوماتولوژی ، شفاخانه تدریسی چشم ، وکلینیک تشخصیه قلبی عیارمیباشد.

استاد کادرعلمی

مامورین ولبرانتها

 کارکنان خدماتی

1

291

109

90

مجموع

 مجموع تشکیل سال 1391 (490)

 
قابل ذکراست که تمام امورات شفاخانه های کادری وکلینک های تدریسی این پوهنتون  ازقبیل تقاعد ، ترفیع ، تبدل ، انفکاک ، وسایرامورذاتی از طرف پوهنتون طبی کابل معاونیت مالی واداری وآمریت منابع بشری طی مراحل میگردد.
هرکدام ازشفاخانه ها وکلینک ها دارای تشکیل مستقل میباشد.
احصایه تشکیل سال 1391 شفاخآنه تدریسی علی اباد

شماره

معیاروظیفوی

 

دوکتوران ، نرسها، لبرانت ها مامورین وسایربخش های صحی

کارکنان خدماتی

 

1

248

115

مجموع

مجموع تشکیل 363 بست

 

احصایه تشکیل سال 1391 شفاخآنه تدریسی  میوند

شماره

معیاروظیفوی

 

دوکتوران ، نرسها، لبرانت ها مامورین وسایربخش های صحی

کارکنان خدماتی

 

1

251

109

مجموع

مجموع تشکیل 360 بست

 

مجموع تشکیل سال 1391 پوهنتون طبی کابل با مراجع مربوطه آن تعداد 1213 بست میباشد.

آمریت تهیه وتدارکات وخدمات:

 • ترتیب پلان کاری یکساله وطرح وتطبیق آن درطی یکسال .
 • نظارت وکنترول از عقد قرار دادها ، تهیه وتدرکات امورخریداری ها ،اموال وسایربخشهای مربوطه
 • نظارت ازسیستم ترانسپورتی، تنظیم روغنیات ،ترمیم وداغگیری تعمیرات، رنگمالی، کانالیسزسیون، مرکزگرمی تعمیرات حفظ ومراقبت ازاماکن مربوطه پوهنتون طبی کابل
 • مراقبت ازاملاک شکست وریخت، آهن پوش ها ، کلکین ها
 • جمع وقید اسناد وسامان الات طبی، قرطاسیه، وسایل کاروسایر اجناس مربوطه پوهنتون طبی کابل.
 • خریداری مواد ضرورت شعبات مخلتف پوهنتون طبی کابل
 • اجرای اسناد خریداری وارسال آن به مراجع مربوطه.

آمریت مالی وحسابی :

 • ترتیب پلان کاری سالآنه وطرح تطبیق آن دریکسال به شکل منظم
 • طرح وتسوید بودیجه عادی وانکشافی برای پوهنتون طبی کابل به همکاری مستقیم معاونیت مالی واداری وریاست پوهنتون طبی کابل.
 • کنترول ازبودیجه عادی وانکشافی جهت تثبیت دقیق بودیجه
 • نظارت ازفورمه های محسوبی وسایراسناد وارسال آن به مراجع مربوطه
 • اجرای حواله های معاشات ، خریداری هاوسایر مواد ضروری که مواصلت میورزند
 • کنترول ازاجرای تخصیصات به شکل ربع وار ومطالبه آن ازمراجع مربوطه وزارت تحصیلات عالی
 • نظارت ازترتیب استحقاق معاشات م 41، اضافه کاری ، بخششی ، اکرامیه ها وسایر امتیازات کارکنان مربوطه .

آمریت ارتباطات و آگاهی عامه:

 • نشرو چاپ افغان طبی مجله که یگانه مجله علمی, اکادمیک و تحقیقی پوهنتون طبی کابل می باشد
 • تدویر جلسات نشراتی
 • انعکاس اخبار, سمینار ها و ورکشاپ ها از طریق رسانه های چاپی و تصویری
 • چاپ, ترتیب و تنظیم لکچر نوت ها استادان
 • همکاری مستقیم با معاونیت محترم علمی, اداری, تدریسی, شفاخانه های تدریسی و فاکولته های مربوطه

ساختار حالت فعلي پوهنتون طبي كابل

رئيس: اين پوهنتون یک رئيس عمومی دارد

رئيس فعلي اين پوهنتون پوهاند دوكتور شیرين آقا ظريف که يكي ازپروفيسوران ديپارتمنت داخله شفاخانه علي آبادمي باشد. به تاريخ 1390/03/11به حيث رئيس معرفي شدند.

و درطول مدت كوتاه رياست شان تغيیرات ذيل صورت گرفته است:

 • اصلاح سيستم اداري  در پهلوي تلاش جهت شروع پروسه اصلاحات اداري ازطرف كميسون اصلاحات اداري و وزارت جليله تحصيلات عالي.
 • تلاش در جهت فعالیت کیفی  پوهنحي صحت عامه و ایجاد چهار دیپارتمنت اختصاصی پوهنحی صحت عامه
 • طرح  ، تشكيل و فعال سازي پوهنحي علوم متمم صحي و ایجاد چهار دیپارتمنت در آن پوهنحی
 • با تشکیل 20 تن اعضای کادر علمی که از جمله آنها دوتن شان درجه علمی دوکتورا دارند.
 • انتقال مكمل شفاخانه علي آباد از محوطه تعمير زايشگاه  واقع در شهرآرا به مركز تحقيقات قلبي پوهنتون طبي كابل در محوطه علی آباد
 • فعال ساختن شفاخانه كدري چشم  به تعقیب ختم کمک های موسسه IAM
 • باز سازي محوطه آبادو فعال ساختن سيستم آب در شفاخانه علي آباد
 • ايجاد روابط نزديك با وزارت صحت عامه با ایجاد کمیته مشترک
 • تفاهم باوزارت صحت عامه درمورد استفاده پوهنتون از پولي كلينيك مركزي وپولي كلينيك هاي اطراف پوهنتون طبي كابل جهت استفاده براي محصلين فاكولته صحت عامه و ستا‍ژمحصلین فاکولته طب معالجوی

             و انتخاب مريضان براي بستر در شفاخانه هاي تدريسي پوهنتون طبق نصاب تعلیمی در جهت استفاده عملی محصلین.

 • شروع احياي دوباره شبكه آبرساني تمام ديپارتمنت هاي پاراكلينيك و 25 تشناب مربوطه آن ها که طی سالها غیر فعال بود.
 • جلب كمك شش عراده موتر مختلف النوع به پوهنتون طبي وتسلیمی آن از جانب پوهنتون
 • جذب كمك 1000 جلد كتاب هاي معتبر طبي از پوهنتون اكسفورد لندن وبخش خدمات ملکی ناتو
 • جلب کمک 2500جلد کتب سافت کاپی از انجمن جوانان افغان مقیم لندن
 • جذب همكاري وزارت محترم صحت عامه درقبال تسليم دهي تعمير طب عدلي موجود درساحه پوهنتون طبي كابل به اين پوهنتون
 • تاسیس دیپارتمنت کامپیوتر
 • تاسیس دو دیپارتمنت اطفال و پریودانتولوژی در ترکیب پوهنحی ستوماتولوژی هرکدام با چهار تن اعضای کادر علمی . (قبلا مضامین اطفال و پریودانتولوژی توسط اعضای کادر علمی دیپارتمنت های دیگر ستوماتولوژی تدریس می شد).
 • تاسیس فاکولته علوم متمم صحی با چهار دیپارتمنت فارغ ده ٔ که نظر به امکانات موجود در سال 1391 ه ش دیپارتمنت های تکنالوژی طبی (لابراتوار) وانستیزی فعال خواهد شد
 • طرح و اجرای تشکیل فاکولته علوم متمم صحی
 • به اعلان سپردن هفت بست برای پوهنحی صحت عامه در جهت ارتقای کیفیت پوهنحی
 • اعلان سه بست به فاکولته نرسنگ در جهت تکمیل اعضای کادر علمی پوهنحی
 • اعلان دوبست کادرعلمی به دیپارتمنت اناتومی
 • اعلان یک بست کادرعلمی به دیپارتمنت مایکروبیولوژی
 • اعلان 20 بست کادرعلمی به دیپارتمنت های مختلفه پوهنحی علوم متمم صحی
 • که از جمله دوتن آنها که در جه علمی دوکتورا دارندجذب گردیده اند
 • جلب همکاری WHOوایجاد دفتر آن نهاد درمحوطه پوهنتون طبی کابل.
 • جلب همکاری انجمن افغان جرمن با پوهنتون طبی وایجاد مرکز تیلی مد یسن در شفاخانه علی آباد.
 • فعال شدن سیستم ویدیو کنفرانس در تالار کنفرانس های پوهنتون.
 • ایجاد تالار کنفرانس مجهز در شفاخانه میوند.
 • مساعد شدن چهار بورس دوکتورا وده بورس ماستری وحدود 30بورس فیلوشپ  به اعضای کادر علمی پوهنتون.
 • تهیه و تنظیم کریکولوم اکمال تخصص.
 • تهیه سوالنامه در جهت  ارزیابی اساتید ونصاب تعلیمی پوهنتون برای ستاژیران پوهنحی های طب معالجوی و ستوماتولوژی تا از آن در تجدید نظر کریکولوم استفاده شود.
 • ایجاد مجرای خروجی آب حوض پوهنتون.
 • چپس کاری ساحه دروازه ورودی پوهنتون.
 • قیرریزی سرک دخولی شفاخانه علی آباد.
 • جلب و جذب موتر امبولانس و70 قلم سامان ووسایل طبی شامل ماشین انستیزی, ٔالتراسوند ،وانواع ماشین ها برای معالجه مریضان سوختگی وجراحی پلاستیک و مواد مصرفی از موسسه امریکایی.
 • معرفی حدود ....به بورس های کوتاه مدت و طویل المدت.
 • ایجاد کمسیون معتبر طبق حکم اخذ شده از مقام ریاست دولت در رابطه با انکشاف و توسعه پوهنتون.