معرفی مختصر آمریت مالی و حسابی

معرفی مختصر آمریت مالی و حسابی:

آمریت مالی و حسابی در جنب معاونیت مالی واداری پوهنتون طبی کابل ایفای وظیفه نموده و از بدو تاسیس پوهنتون طبی کابل درتحقق امورات مالی و حسابی سهم فعال را ایفا مینماید.