تطبیق پلان

تطبیق کننده پلان  منابع بشری:

امریت منابع بشری پوهنتون  طبی کابل KMU ، وزارت تحصیلات عالی ، کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایرنهادها بشكل دوامدار هفته وار ماهوار ربع وار وسالانه .

 

پلان های  انکشافی منابع  بشری وتشکیلاتی پوهنتون طبی کابل:

 1. ایجاد شفاخانه های جدید تدریسی برای تدریس محصلین ومعالجه مریضان نیازمند مطابق به پلان های استزاتیژیک وزارت تحصیلات عالی ونیاز جامعه.
 2. انکشاف تشکیلات برای پوهنحی های جدید ودیپارتمنت های جدید درطی پنج سال اینده مطابق ضرورت ها ونیازمندی های این اداره مطابق به پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی .
 3. ایجاد دیپارتمنت های مختلف درپوهنحی های مربوطه جهت تجدید تشکیلات ، اورگانوگرام ولایحه وظایف هریک ازدیپارتمنت ها
 4. استخدام کادرهای شایتسه ازطریق تطبیق سیستم رتب به رهنمای قانون کارکنان خدمات ملکی
 5. استخدام کارمندان فنی ومسلکی دردیپارتمنت های مربوطه پوهنتون وشفاخانه کادری مربوطه ان
 6. ترتیب وتهیه دیتابیس برای عموم پرسونل پوهنتون طبی کابل و شفاخانه های مربوطه ان
 7. ارزیابی اجراات مامورین خدمات ملکی مطابق قانون ورهنمای های  پوهنتون طبی  و وزارت تحصیلات عالی .

 

نیازهای فعلی در ساحات انکشافی:

 1. بلند بردن ظرفیت مسلکی ومهارتهای کاری اکادمیک ، کارمندان واستادان
 2. افزایش اعضای کادر علمی با درجات تحصیلی ماستری ودوکتورا
 3. مهارت ها ودسترسی کامل استادان و کارمندان پوهنتون طبی کابل با کمپیوتر ووسایل سمعی وبصری
 4. توانای استادان وکارمندان پوهنتون طبی کابل به زبان های انگلیسی به منظور دسترسی به اطلاعات واستاده ازمنابع عصری نوین علمی
 5. بازدید اعضای کادر علمی  وکارمندان پوهنتون طبی کابل ازپوهنتون های طبی درخارج ازکشور جهت تبادل تجارب واشنائی با میتود های جدید تدریس واداره ومنجمت
 6. تدویر کورسهای ارتقای ظرفیت درپوهنتون طبی کابل برای استادان ، کارمندان وتدویر کورسهای مسلکی برای تکنیشن های پوهنتون وشفاخانه های کادری مربوطه ان.

 

پیشنهاد حاوی راه حل ها برای بهبود امور:

 1. تقویت روابط کاری با واحد های مربوطه در وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بمنظور رسیدن به اهداف متوقعه.
 2. تخصیص بودجه برای اجرای ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی بمنظور بلندبردن توانمندی های کاری کارمندان اداری و مسلکی.
 3. ایجاد روابط و هماهنگی با ادارات و یا موسسات که در زمینه ارتقای ظرفیت فعالیت داند.

 

تجارب حاصل شده از تطبیق پلان و اهداف وظیفوی:

 1. کسب تجارب در حصه چگونگی طرح سیتسم HRMIS.
 2. کسب تجارب در خصوص مدیریت جلسات حل منازعات، اداری و همانگی روابط میان ادارات.
 3. آشنایی با نحوه ترتیب پلان کاری و کار در مطابقت به اهداف پلان شده.
 4. کسب تجارب در ساختن یک تشکیل مناسب و پاسخگو به نیازمندیهای اداره.
 5. کسب تجارب درمورد چگونگی برقراری روابط و ایجاد هماهنگی با ادارات تحت اثر و فوق.
 6. ایجاد روابط نیک و حسنه با ادارات ذیربط ( داخل و خارج).
 7. توانایی اجرای برنامه های آموزشی برای پرسونل جهت بلند بردن سطح دانش و مهارت های شان.
 8. شناسایی نیازمندی های کارمندان به برنامه ها و ورکشاپ های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت های کاری.