آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی:

 پوهنتون طبی کابل مطابق به پلان ستراتیژیک خودآموزش الکترونیکی راجزبرنامه های تدریسی خودبرای محصلان این نهاد دارد،که این امرتحت نظرشعبه کمپیوتربرآورده می شود.

ازجانب دیگر،پروگرام های آموزشی کمپیوتروتکنالوژی معلوماتی برای کادرعلمی وکارمندان به شکل کورس های آموزشی تدریس میگردد.

پوهنتون طبی کابل ویدیو کنفرانس را ایجاد نموده است که عندالموقع با IAEA و یونیورستی لایدن کشور هالند از این طریق وصل و تبادل نظر صورت می گیرد، متشکل از پنج صنف مجهز با وسایل Video  - Audio و یک Training Room با بیست کمپیوتر میباشد.

باایجادمرکزتقویه لسان انگلیسی وایجاد سب دیپارتمنت English for Specific Purpose (ESP) لسان انگلیسی اساتیدمحترم پوهنتون طبی تقویه میگرددومحصلین محترم بخواهندهر چه بیشترلسان انگلیسی خویش راضمن تدریس انگلیسی داخل نصاب تحصیلی تقویه نمایند،ازاین مرکزآموزشی استفاده می نمایند.