محصلین

محصلین

        محصلان اين پوهنتون مانندپوهنتون هاي ديگروزارت تحصيلات عالي ازطريق امتحان شمولیت درموسسات تحصیلات عالی(كانكور)شامل سیستم درسی مي شوند.تركيب محصلان اعم ازذکورواناث به اساس لياقت وشايستگي شان از طریق امتحان كانكورتعين مي گردند.

خدمات تدریسی به محصلان:

 سیستم تدریسی کریدیت در این پوهنتون مرعی ا لاجرا است.

محصلین اين پوهنتون ازسيستم تحصيلات عالی تدریسی خوب مستفیدبوده توسط اساتید مجرب تدریس می شوند.تمام دروس نظری با پروگرام پاور پاینت تدریس میگردد.

اطاق های کنفرا نس های علمی باتجهیزات آ ن موجود و صنوف درسی  با انترنت وصل می باشند.

انجمن و اتحاديه محصلين در این نهاد جهت حل مشکلات تحصیلی محصلان و ایجاد برنامه های علمی موجود است.  از طرف ديگر، محصلان در انجمن هاي ادبي، ورزشي و كنفرانس ها اشتراك میورزند و رهبري آن ها را با همکاری اساتید پوهنتون خود بدوش میداشته باشند.

کمیته فرهنگی راهیان ابن سینا  و کمیته جوانان فعال در پوهنتون فعالیت دارند که وقتآ و فوقتآ برنامه های دلچسپ طبی و ادبی توسط آنها راه اندازی می گردد.

از طرف ديگر اداره پوهنتون، روساي فاكولته ها و مديريت هاي تدریسی تماس مستقيم با نماينده هاي محصلین قرار داشته و نظريات آنها را در باره تقسيم اوقات سازي امتحانات، نحوه تدريس پذیرفته و مشكلات شان را با مشوره با نماينده گان منتخب خود شان حل مینمايند.

بر علاوه سهولت های تدریسی، تسهیلات ذیل نیز برای محصلان در نظر گرفته شده است:

  • تسهیلات ورزشی
  • تسهیلات کتابخانه و کتابخانه دیجیتلی
  • تسهیلات انترنت مجانی
  • تسهیلات تکنالوژی معلوماتی
  • تسهیلات فرهنگی
  • تسهیلات تشکیل انجمن های محصلان
  • ساحات سبز و پارک های مجهز با چوکی ها و سایبانها
  • حق اظهار نظر و حل مشکلات با مقامات رهبری پوهنتون طبی