مرکزانکشاف تحصیلات طبی

لست دوکتوران تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل

 

سال فراغت

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

1385

جلدی

عبدالسمیع

دوکتور عبدالحی ولی

1

1385

جلدی

غلام نبی

دوکتور عبدالمتین بها

2

1385

داخله اطفال

محمد ابراهیم

دوکتورمحمد اکبر

3

1385

داخله اطفال

سخی محمد

 دوکتوربسم الله جان

4

1385

داخله اطفال

عبدالغفور

دوکتورعبدالجمیل

5

1385

داخله اطفال

محمد یعقوب

دوکتورمحمد کبیر

6

1385

داخله اطفال

غلام فاروق

دوکتورسیف الله

7

1385

داخله اطفال

امین الله

دوکتوراحسان الله

8

1385

داخله اطفال

عزیز الرحمن

دوکتورانجیلا

9

1385

داخله اطفال

غلام صدیق

دوکتوررابعه

10

1385

داخله اطفال

رحیم الله

دوکتورنجیب الله

11

1385

داخله اطفال

عبدالاحد

دوکتورکریمه

12

1385

داخله اطفال

اجرالدین

دوکتوراحمد فیاض

13

1385

داخله اطفال

جمعه خان

دوکتورغلام نبی

14

1385

داخله اطفال

سعدالدین

دوکتورمحمد شفیع

15

1385

داخله اطفال

محمد اسماعیل

دوکتورغلام نقشبند

16

1385

داخله اطفال

محمد اکبر

دوکتورمحمد حیدر

17

2006

چشم

محمد هاشم

دوکتوروحیدالله

18

1386

گوش و گلو

عبدالقهار

دوکتورمحمد اکبر

19

1386

گوش و گلو

مرزا شاه ولی

دوکتورمحمد نعیم

20

1386

جلدی

سید سلطان حسین

دوکتورسید محمد حسین

21

1386

جلدی

سید سلطان حسین

دوکتورسید محمد صادق

22

1386

جلدی

عبدالسلام

دوکتورمحمد داود

23

1386

جلدی

محمد ابراهیم

دوکتورمحمد اشرف

24

2008

چشم

سید اشرف

دوکتورسید شاه پور

25

1387

گوش و گلو

حسن علی

دوکتورمنصور احمد

26

1387

گوش و گلو

عبدالمنان

دوکتورعبدالحنان

27

1387

گوش و گلو

عبدالرحمن

دوکتورحبیب الرحمن

28

1387

گوش و گلو

عبدالقادر

دوکتورعبدالولی

29

1387

گوش و گلو

غلام نبی

دوکتورنصیر احمد

30

1387

گوش و گلو

محمد ناصر

دوکتورمحمد صابر

31

1387

گوش و گلو

میر عبدالعلیم

دوکتورمیر عبدالحی بها

32

1387

گوش و گلو

گل محمد

دوکتوراحمد سید عطا

33

1390

انستیزی

غیاث الدین

دوکتورزین العابدین

34

1387

گوش و گلو

بسم الله

دوکتورنجیب الله

35

1388

گوش و گلو

خواجه میر حسن

دوکتورخواجه میر حضرت مهربان

36

1388

جلدی

سیف الرحمن

دوکتوراحمد خالد قویاش

37

1388

جلدی

سید محمد حیدر

دوکتورسید محمد نذیر

38

1388

جلدی

خواجه محمد

دوکتورغلام فاروق آریائی

39

1387

جلدی

محمد سردار

دوکتورعبدالغفار همدرد

40

1388

داخله اطفال

فدا محمد

دوکتورنصیر احمد فدا

41

1388

داخله اطفال

عبدالرحمن

دوکتورعبدالزبیر

42

1388

داخله اطفال

محمد اکرام

دوکتور خسرو اکرام

43

1388

داخله اطفال

سید مرتضی

دوکتور سید مجاهد هاشمی

44

1388

داخله اطفال

علم الدین

دوکتورعبدالرشید منصور

45

1388

داخله اطفال

عبدالسمیع

دوکتورعبدالولی ولی

46

1388

گوش و گلو

سلطان محمد

دوکتورنجیب الله نیازی

47

1388

داخله عمومی

محمد عارف

دوکتوراحمد ضیاء مخلص

48

1388

داخله عمومی

نایب جان

دوکتورعبدالحلیم سهاک

49

1388

داخله عمومی

حبیب الله

دوکتورنجیب الله

50

 

1388

داخله عمومی

دین محمد

دوکتور نثار احمد

51

1388

داخله عمومی

عبدالغفار

دوکتورعبدالقدیر احمدی

52

1388

داخله عمومی

محمد یاسین

دوکتوراجمل یاسین

53

1388

داخله عمومی

عبدالجمیل

دوکتورعبدالتمیم

54

1387

گوش و گلو

محمد عارف

دوکتورمحمد طارق

55

1388

گوش و گلو

عبدالرشید

دوکتور ذکریا

56

1388

انستیزی

بسم الله

دوکتور محمد اسمعیل

57

1389

داخله اطفال

محمد رحیم

دوکتورمحمد فهیم

58

1389

داخله اطفال

سلطان محمد

دوکتورجاوید احمد

59

1389

داخله اطفال

بهادر شاه

دوکتورناصر شاه

60

1389

داخله اطفال

تراب شاه

دوکتوراحمد فروغ

61

1389

داخله اطفال

نور عابدالدین

دوکتورشیر غوث الدین

62

1389

داخله اطفال

گل احمد

دوکتورشفیق احمد

63

1389

داخله اطفال

محمد اشرف

دوکتورمحمد اسلم

64

1389

جراحی پلاستیک

هوا جان

دوکتورنجیب الله

65

1389

جراحی پلاستیک

شیر محمد

دوکتور مینا شیرزی

66

1389

جراحی پلاستیک

محمد جان

دوکتور ثریا

67

1389

داخله اطفال

عبدالواحد

دوکتورمحمد شفیق جهانگیری

68

1389

داخله عمومی

سید وحدت شاه

دوکتورسید احمد وحدت

69

1389

داخله عمومی

غلام نبی

دوکتوراحمد جاوید صفا

70

1389

داخله عمومی

سخی داد

دوکتور فریدون فرید

71

1389

داخله عمومی

عبدالسلام

دوکتورذبیح الله ستانکزی

72

1389

داخله عمومی

عبدالقدوس

دوکتورعبدالودود

73

1389

داخله عمومی

عبدالمنان

دوکتورعبدالحنان الهام

74

1389

داخله عمومی

حیات خان

دوکتورعبدالغفور

75

 

1389

داخله عمومی

آقا مرزا

دوکتورپرویز جمال

76

1389

داخله اطفال

امان الله

دوکتور فضل الرحمن

77

1389

روانی و اعصاب

غلام مصطفی

دوکتورامان الله

78

1389

یورولوژی

محمد صادق

دوکتور صفی الله

79

1389

یورولوژی

محمد صابر

دوکتور احمد خالد

80

1389

یورولوژی

صورت خان

دوکتورغلام فاروق

81

1389

یورولوژی

عبدالبصیر

دوکتورعظیم الله

82

1389

جراحی عمومی

سردار محمد

دوکتور سیگل مهری

83

1389

جراحی عمومی

عبدالمنیر

دوکتورعبدالنظیر قدیری

84

1389

جراحی عمومی

غلام سخی

دوکتورنعمت الله نعمت

85

1389

جراحی عمومی

غلام سرور

دوکتور احمد مسعود

86

1389

جراحی عمومی

عطاالحق

دوکتور ثناالحق

87

1389

جراحی عمومی

محمد ابراهیم

دوکتورفریدالحق

88

1389

جلدی

سید محمد

دوکتورفاروق محفوظ

89

1389

جلدی

محمد نذیر

دوکتوررومل امین

90

1390

داخله عمومی

نظر محمد

دوکتورشاه محمد نظری

91

1388

جراحی عمومی (صدری)

محمد یونس

دوکتوراحمد شایق ندیمی

92

1390

داخله اطفال

محمد نظر

دوکتورنجیب الله

93

1390

داخله اطفال

محمد آصف خان

دوکتورمحمد یعقوب

94

1390

داخله اطفال

عبدالرشید

دوکتورانجیلا آرین

95

1390

داخله اطفال

جمال الدین

دوکتورحبیب الرحمن

96

1389

جراحی اعصاب

محمد ابراهیم

دوکتورمحمد انور ابراهیمی

97

1390

داخله اطفال

ضیاالحق

دوکتورعبدالوحید

98

1390

گوش و گلو

فقیر احمد

دوکتور نسیم احمد

99

1390

روانی و اعصاب

عبدالحبیب

دوکتور احمد شاه

100

 

1391

گوش و گلو

حبیب گل

دوکتورالله محمد

101

1391

داخله عمومی

عبیدالله

دوکتورمطیع الله صافی

102

1391

داخله عمومی

عبدالصمد

دوکتورعبدالسمیع

103

1391

داخله عمومی

عبدالصمد

دوکتورحکمت علی

104

1391

داخله عمومی

عبدالقیوم

دوکتورعبداللطیف

105

1391

داخله عمومی

سدوزی

دوکتورحبیب احمد عصمت

106

1391

داخله عمومی

ولی محمد

دوکتورحکمت الله

107

1391

داخله عمومی

محمد شفیع

دوکتورمحمد داود

108

1391

داخله عمومی

عبدالمختار

دوکتورمیرویس

109

1391

داخله اطفال

محمد ابراهیم

دوکتوراحمد جاوید

110

1391

داخله اطفال

نصرالله

دوکتورامین الله

111

1391

داخله اطفال

شیرین گل

دوکتورهدایت الله شیرینزوی

112

1391

داخله اطفال

سرفراز

دوکتورشعله تمنا

113

1391

گوش و گلو

عبدالرزاق

دوکتورعبدالروف

114

1391

گوش و گلو

عبدالسخی

دوکتورعتیق الله

115

1391

گوش و گلو

محمد رستم

دوکتورایمل ظفر

116

1390

یورولوژی

داد گل

دوکتورصفی الله جلالزی

117

1390

روانی و اعصاب

محمد علی

دوکتورعصمت الله

118

1391

یورولوژی

محمد ایوب

دوکتورمحمد اکبر

119

1391

جراحی عمومی

محمد قاسم

دوکتورعتیق الله سالم

120

1390

جراحی عمومی

محمد حسین

دوکتورعبدالقادر

121

1390

جراحی عمومی

محمد یوسف

دوکتورذبیح الله

122

1390

یورولوژی

غلام نبی

دوکتورمحمد حنیف

123

1390

جراحی عمومی

لونگ

دوکتورمحمد محسن

124

1390

جراحی عمومی

عبدالباقی

دوکتوربشیر الله

125

1390

جراحی عمومی

سلمان علی

دوکتورغلام رضا

126

1390

جراحی عمومی

عبدالحبیب

دوکتوراحمد حامد

127

1390

جراحی عمومی

جلال الدین

دوکتورمحمد خالد

128

1390

جراحی عمومی

عبدالصمد

دوکتورعبدالمالک

129

1391

گوش و گلو

عبدالحنان

دوکتورحمیدالله

130

1391

گوش و گلو

معشوق

دوکتورمحمد طارق

131

1390

روانی و اعصاب

محمد شریف

دوکتورهدایت الله

132

1388

داخله عمومی

محمد علی

دوکتورمحمد اکلیل

133

1391

گوش و گلو

محمد ظریف

دوکتورمحمد شریف

134

1391

گوش و گلو

محمد موسی

دوکتورمحمد عثمان

135

1391

جراحی عمومی

گل محمد

دوکتوراحمد بشیر

136

1391

جراحی عمومی

محمد عثمان

دوکتورلطیفه

137

1391

جراحی عمومی

عبدالحکیم

دوکتورحامده

138

1391

جراحی عمومی

سعدالدین

دوکتورمحمد عارف

139

1391

جراحی عمومی

عبدالحمید

دوکتورعبدالرحمن

140

1391

جراحی عمومی

محمد ابراهیم

دوکتورمحمد اسماعیل

141

1391

جراحی عمومی

نور محمد

دوکتورمحمد شفیق

142

1391

انستیزی

سید آجان

دوکتور غرزی صافی

143

1391

انستیزی

سید شیر آقا

دوکتورمحمد آغا

144

1392

داخله اطفال

میر احمد خان

دوکتورحیات خان

145

1391

جلدی

عبدالستار

دوکتوردیوه

146

1391

جراحی عمومی

عطاالحق

دوکتورانعام الحق

147

1392

جراحی عمومی (قلبی)

بسم الله

دوکتورمنوچهر تیموریان

148

1391

جراحی عمومی

محمد نبی

دوکتورعبدالشکور

149

1392

داخله اطفال

اسدالله

دوکتورامید احمد

150

 

1392

داخله اطفال

عبدالوهاب

دوکتوراحمد ضیا حیدری

151

1388

روانی و اعصاب

عبدالحلیم

دوکتورفرید احمد

152

1392

داخله اطفال

محمد علی

دوکتوراحمد الله

153

1390

جراحی پلاستیک

غلام محمد

دوکتورنذیر احمد هایل

154

1390

جراحی پلاستیک

عطا محمد

دوکتورمحمد آصف

155

1386

جراحی پلاستیک

محمد علم

دوکتورمحمد سالم رسولی

156

1392

داخله عمومی

عبدالهادی

دوکتورمنیژه

157

1393

روانی و اعصاب

غلام نبی

دوکتور بریالی

158

1393

روانی و اعصاب

محمد

دوکتورواحدالله

159

1393

جلدی

وسیم گل

دوکتورفضل کریم

160

1393

جلدی

محمد نعیم

دوکتورمحمد مصطفی

161

1393

جلدی

محمد افضل

دوکتورادریس انور

162

1393

جلدی

سید گل آقا

دوکتورسید مصطفی

163

1393

جلدی

محمد نادر

دوکتورنرگس نادر

164

1393

جلدی

محمد بشیر

دوکتورمحمد معروف

165

1393

جلدی

شیرزاد

دوکتوربشیر احمد

166

1393

جلدی

خالق داد

دوکتورضیاالحق فیروزکوهی

167

1391

روانی و اعصاب

صورت میر

دوکتورایمل عبدالله ناصری

168

1393

داخله اطفال

شاه ولی

دوکتوراحمد ولی عطائی

169

1392

جراحی عمومی

حکمت الله

دوکتورویس الله ویس

170

1392

جراحی عمومی

غلام فخرالدین

دوکتورضیا الدین فخری

171

1392

داخله عمومی

شیرالله

دوکتورنصیر احمد

172

1392

داخله عمومی

محمد نادر

دوکتورحامد وردگ

173

1393

داخله عمومی

محمد نوروز

دوکتورمحمد بهروز

174

1393

داخله عمومی

شهسوار

دوکتورمحمد سلیمان

175

 

1392

داخله عمومی

نظر محمد

دوکتورعالمه

176

1392

داخله اطفال

خیر محمد

دوکتورملالی افضلی

177

1393

روانی و اعصاب

خیر محمد

دوکتورخالد مشعل

178

1393

روانی و اعصاب

غلام غوث

دوکتوراحسان الله عالمی

179

1393

روانی و اعصاب

عبدالحمید

دوکتورحشمت الله

180

1393

روانی و اعصاب

حبیب الرحمن

دوکتورمحمد برین بهین

181

1393

روانی و اعصاب

محمد اشرف

دوکتورمحمد یوسف یادگاری

182

1393

روانی و اعصاب

مبارک الدین

دوکتورمحمد یوسف مبارک

183

1393

داخله اطفال

عطا الله

دوکتورمحمد عارف عطایی

184

1393

گوش و گلو

خواجه فقیر

دوکتورمحمد قاسم علوی

185

1393

جراحی اعصاب

محمد جان

دوکتورمحمد طاهر جان خلیلی

186

1393

جراحی اعصاب

غلام رضا

دوکتورمحمد موسی سلطانی

187

1393

جراحی اعصاب

میرزا محمد

دوکتوروحید الله ناصری

188

1393

جراحی اعصاب

محمد اشرف

دوکتورمحمد ندیم ایوبی

189

1392

یورولوژی

الف خان

دوکتورمیرویس علمی

190

1393

داخله اطفال

محمد زمان

دوکتورلطف الله اکبر پور

191

1391

جراحی اطفال

محمد سرور

دوکتورمحمد انور جاوید

192

1391

جراحی اطفال

حاجی عجب خان

دوکتورمحمد ایوب اسلمی

193

1389

جراحی اعصاب

محمد ظاهر

دوکتورمحمد قاهر سینا

194

1393

داخله اطفال

عبدالخالق

دوکتورلیاقت علی زاهدی

195

1393

جراحی پلاستیک

محمد الله

دوکتورناهید حفیظی

196

1394

داخله عمومی

غلام نبی

دوکتورنعمت الله رضایی

197

1394

گوش و گلو

عبدالبصیر

دوکتورعبدالکریم بریالی

198

1392

جراحی پلاستیک

سید آقا جان

دوکتورعایشه

199

1394

چشم

فخرالدین

داکتر عبدالمنان پیغام

200

1393

یورولوژی

غلام صدیق

داکتر محمد مصطفی صدیقی

201

1394

یورولوژی

علی محمد

داکتر محمد یاسین صالحی

202

1394

جراحی اعصاب

تاج محمد

داکتر فرید احمد کاکر

203

1394

یورولوژی

امیر محمد

داکتر نجیب الله

204

1393

جلدی و زهروی

سید علی

داکتر سید زلمی رسا

205

1394

یورولوژی

عبدالحمید

داکتر محمد باقر عطایی

206