معلومات در مورد شفاخانه تدریسی چشم

معرفي و تاريخچه شفاخانه تدریسی  چشم پوهنتون طبی کابل

 این شفاخانه درسال 1315هـ ش(واقع شفاخانه ابن سینا)تحت نام دیپارتمنت چشم ایجادودرسال1340هـ ش به شفاخانه مستورات (نام اسبق شفاخانه میوند)،بعداًبه شفاخانه نورکابل،درسال1373هـ ش دراستاک مرکزی وشفاخانه52بسترخیرخانه،1374هـ ش به شفاخانه چهارصدبستراردووشفاخانه امنیت ملی منتقل وبه اساس تفاهمنامه مورخ (1378-1379 هـ ش) میان وزارت تحصیلات عالی،پوهنتون طبی کابل و (International Assistance Mission,(IAM (که به مدت ده سال به امضاء رسیده بود)،درتعمیر پولی کلینیک صحی پوهنتون کابل (واقع دهبوری)باتعداد13تن پرسونل فنی و اداری و20بستر،تحت نام شفاخانه تدریسی چشم University Eye Hospital آغازبه فعالیت نمود.درسال 1382ازتعمیرپولیکلینیک صحی پوهنتون کابل به تعمیرنشرات پوهنتون طبی کابل انتقال والی تاریخ 18/11/ 1391درآن محل فعالیت نمود،در18دلو 1392،به اساس هدایت ریاست پوهنتون،ازمحوطه پوهنتون طبی به تعمیر اسبق نسائی و ولادی(واقع شهرآرا)نقل مکان نمودوتااکنون به فعالیت تدریسی ومعالجوی خویش ادامه داده است.به اساس سعی و تلاش پوهنتون،تشکیل شفاخانه به31تن پرسونل درچوکات پوهنتون طبی ارتقاء یافته است.شفاخانه تدریسی چشم،منحیث مرکزارائه خدمات آموزشي برای دانشجويان پوهنتون طبی درسطوح محصلان،ستاژران،دوکتوران ترینی،متخصصین چشم ومعالجه هموطنان عزیز،طور24ساعته فعالیت می نمايد.در22 جدی سال1391،نظر به نیازمندی جهت تداوم ارائه خدمات تدریسی ومعالجه با کیفیت،تفاهم نامه میان وزارت تحصیلات عالی،ریاست پوهنتون طبی و موسسه(Medical Management & Research Centre For Afghanistan (MMRCFA امضاء گردید.درسال 1392 ( از 2013/1/8 الی 2016/31/9 ) تفاهم نامه میان نهاد Fred Hollowed Foundation وپوهنتون طبی کابل-وزارت تحصیلات عالی،راجع به انکشاف ارائه خدمات صحی ومرکزتدریس وآموزش درشفاخانه تدریسی چشم پوهنتون طبی،امضاء گردید.قابل یاد آوریست، (FHF) یک نهادخیریه مربوط کشورآسترالیابوده که دربخش کمک نا بینایان درسطح جهان عرضه خدمات مینماید.

دیدگاه

عرضه خدمات صحی باکیفیت وبامعیارات جهانی درسطوح آموزشی ومعالجوی،ارتباطات نزدیک وهمکاری دوجانبه جهانی،درعرصه آموزش،وقایه وتداوی امراض چشم (جهت کاهش نا بینایی)باشيوه های نوين،برای نیازمندان درسطح کشورعرضه میدارد.

رسالت

شفاخانه تدریسی  چشم، منحیث مرکز آموزشی وتخصصي پوهنتون طبی کابل بوده که آموزش محصلان،ستاژران ومتخصصين چشم بامعیارات عالی،انجام تحقیقات علمی،ارائه خدمات صحی بهتربرای همشریان صورت گرفته وهمچنان بهبودخدمات صحی،حمایت ازطرح ها وارتقاء ظرفیت کارکنان باتکنالوژی وانکشافات روزراازجمله رسالت خود میداند.

 

ارزش ها

  1. احترام متقابل و پابندی به حفظ كرامت انساني
  2.  التزام عملی به سه اصل  صداقت، صراحت و شفافیت
  3.  ارزش گذاری براساس دانش، خلاقیت  ونو آوری 
  4. حفظ و ارتقاء سلامت مریضان
  5. توانمند سازی دوکتوران، مریضان وکارکنان از طریق برنامه های اموزشی