معلومات درمورد شفاخانه تدریسی میوند

معلومات درمورد شفاخانه تدریسی میوند

صفحه اصلي:

شفاخانه میوندازمدت هفت دهه قبل درقلب كابل به فعاليت آغازنموده كه ابتداء به نام شفاخانه قلعه باقرخان مسمي بوده وبعدهابنام مستورات مسمي گرديد.درزمان حكومت جمهوري دموكراتيك افغانستان،بنام ميوندمبدل شد،ومراحل مختلف فعاليت هاي انكشافی،تغيیرات وتحولات ناشي از شرايط اجتماعي،سياسي،ونابه ساماني هاوجنگ های داخلی را پيموده است.

ديپارتمنت ها:

 شفاخانه ميوند داراي پنج ديپارتمنت، دو آمريت و چهار مديريت عمومي بوده كه ذيلاً توضيح ميگردد:

ديپارتمنت گوش و گلو:  شامل شف ديپارتمنت،اعضای ديپارتمنت،متخصصين ودوكتوران معالجوي بوده،مجموعاً 30 تن داکتردراین دیپارتمنت مصروف عرضه خدمات صحی وتدریسی میباشندکه ازجمله 5 تن اعضای کادر علمی، 4 تن متخصص و21 تن دوکتورمعالجوی اند. 

ديپارتمنت جلدي: شامل شف ديپارتمنت،اعضای دیپارتمنت،متخصصين ودوكتوران معالجوي بوده،مجموعاً 18 تن داکتردراین دیپارتمنت مشغول عرضه خدمات صحی وتدریسی هستندکه ازجمله 5 تن اعضای کادرعلمی،4 تن متخصص و 9 تن دوکتور معالجوی میباشند.

ديپارتمنت داخله اطفال: شامل شف ديپارتمنت، اعضای ديپارتمنت، استادان نیونتالوژی، متخصصين و دوكتوران معالجوي است. در این دیپارتمنت 23 تن داکتر مصروف عرضه خدمات صحی و تدریسی میباشند،که از جمله 10 تن اعضای کادرعلمی56 تن استاد نیونتالوژی5 تن متخصص و 8 تن دوکتور معالجوی اند.