چارت تشکیلاتی شفاخانه

چارت تشکیلاتی شفاخانه

 

 

ریاست شفاخانه تدریسی میوند بست2

 

آمریت مالی واداری بست3

سرطبابت بست 2

مدیریت اجرائیه بست5

شف گوش وگلو

بست 3

شف جلدی

بست 3

متخصص ECHO

بست 3

شف داخله اطفال

بست 3

شف جراحی پلاستیک

بست 3

متخصصین جراحی

اطفال بست 3

مدیریت عمومی

لابراتواربست4

مدیریت عمومی

فارمسی بست4

آمریت نرسنگ

بست 3

متخصصین

بست 3

متخصصین جلدی

بست 3

متخصصین التراسوند

بست 3

متخصصین داخله

اطفال بست 3

متخصص جراحی

پلاستیک بست 3

دوکتوران ترینی

بست 4

لابرانت

بست 5

فارمسستان

بست 4

سرپرستار

بست 4

دوکتوران ترینی

بست 4

دوکتوران ترینی

بست 4

داکتر رادیولوژی

بست 4

دوکتوران ترینی

بست 4

دوکتوران ترینی

بست 4

کانسلتانت داخله

متخصص داخله بست4

نرس های عملیات65

بست 5

   
   

مدیریت عمومی

انستیزی بست 4

مدیریت اکسریز

بست 4

مدیریت ارشیف طبی

بست 5

   

واکسنتور

بست 5

نرس های عملیات خانه

بست 5

   

انستیز

بست 5

تکنیشن اکسری

بست 5

مامور آرشیف

بست 6

     

نرس استرلایزیشن

بست 5