معلومات درمورد شفاخانه تدریسی شهر آرا

معلومات درمورد شفاخانه تدریسی شهر آرا

کلینیک تدریسی نسایی شفاخانه شهرآرا پوهنتون طبی کابل افتتاح گردید.

پوهانددوکتورشیرین آقاظریف،رئیس پوهنتون طبی کابل،کلینیک تدریسی نسایی شفاخانه شهرآرارابه تاریخ 24حوت1392درحالی افتتاح نمودندکه محترم پوهنوال محمدعثمان بابری معین علمی وزارت تحصیلات عالی،محترم پوهانددوکتوربری صدیقی معین امورمحصلان،روسای شفاخانه های کادری وجمعی ازاستادان پوهنتون طبی وتیم صحی نیروهای نظامی امریکامستقردربگرام نیزحضورداشتند.قابل ذکراست که این کلینیک دارای30بستربوده واولین مرکزنسایی است که درچهارچوب پوهنتون طبی کابل فعالیت می نماید.کلینیک متذکره به کمک مالی پوهنتون طبی وتیم صحی نیروهای نظامی امریکابازسازی وتجهیزگردیده است. 24حوت 1392